Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 1003/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 18 lutego 2014r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miejskiej w Rajgrodzie nr XXXVIII/253/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia opłaty miejscowej

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miejskiej w Rajgrodzie
Nr XXXVIII/253/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia opłaty miejscowej

postanawia: uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z zapisem zawartym w § 7 Uchwały, zgodnie z którym wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, "z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.", co stanowi naruszenie art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), w szczególności wynikającej z tego artykułu zasady niedziałania prawa wstecz oraz art. 5 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części § 7 Uchwały
Nr XXXVIII/253/14 w następującym zakresie: " , z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r".

U z a s a d n i e n i e Rada Miejska w Rajgrodzie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/253/14 w dniu 31 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia opłaty miejscowej. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2014 r. stwierdza, co następuje. Powyższa uchwała narusza prawo. Jest to związane z zapisem zawartym w § 7 Uchwały, zgodnie z którym wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, "z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r." Nadanie Uchwale wstecznej mocy obowiązującej pozostaje w sprzeczności z podstawowymi zasadami tworzenia prawa, wynikającymi z art. 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., w szczególności z zasadą niedziałania prawa wstecz. oraz zasadą ochrony zaufania do państwa i prawa. Na konieczność respektowania tych zasad w procesie prawotwórczym wielokrotnie wskazywał Trybunał Konstytucyjny (np. wyroki z: 15 lipca 1996 r., K 5/96, 25 listopada 1997 r., K 26/97, 3 czerwca 2008 r., K 42/07, 20 stycznia 2009 r., P 40/07 oraz z: 17 grudnia 1997 r., K 22/96, 15 września 1998 r., K 10/98, 8 marca 2005 r., K 27/03). Zapis powyższy narusza także art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.). Zgodnie z przepisami dotyczącymi ogłaszania aktów normatywnych, akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Będąca wyjątkiem od przedstawionych zasad możliwość nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jaką przewiduje art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, uzależniona została od tego czy zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. W praktyce sytuacja taka może wystąpić, co znajduje swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie i poglądach doktryny, jedynie w przypadku działania na korzyść podatnika, np. przyznawania mu praw, obniżania obciążeń podatkowych (zob. m.in. wyrok NSA z dnia 19 listopada 2010 r., sygn. akt: II FSK 1272/09, Lex nr: 745594; M. Paczocha, Ogłaszanie samorządowych aktów prawnych, "Finanse Komunalne" 2001, Nr 5). Z pewnością nie uprawnia jednak do skrócenia 14-dniowego vacatio legis
i zastosowania wstecznej mocy obowiązującej podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia opłaty miejscowej. W Uchwale określa się m.in. stawkę opłaty miejscowej, zarządza pobór opłaty w drodze inkasa oraz wyznacza inkasentów. Zgodnie jednak z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), opłata miejscowa ma charakter dzienny. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy zatem uznać, że określenie zasad realizacji opłaty miejscowej, w tym obowiązku pobierania tej opłaty przez inkasentów, w stosunku do przeszłych stanów faktycznych pozostaje w sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawnego, w związku z czym nadanie uchwale w sprawie opłaty miejscowej wstecznej mocy obowiązującej jest niedopuszczalne. Z powyższych względów postanowiono jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe