Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 1008/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 18 lutego 2014r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały nr XXVII/194/14 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 ze zm.) oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 594, ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwały nr XXVII/194/14 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

postanawia:

- uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z zapisem zawartym w załączniku do uchwały, w zakresie następującego oświadczenia: "Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.", co jest działaniem bez podstawy prawnej i pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) i w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części załącznika do uchwały nr XXVII/194/14 w zakresie wskazanego wyżej oświadczenia;

- umorzyć postępowanie w zakresie zapisu § 3 ust. 1.

U z a s a d n i e n i e Rada Miejska w Szepietowie podjęła uchwałę nr XXVII/194/14 w dniu 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku pismem z dnia 10 lutego 2014 r. nr RIO.II - 0004 - 10/14 poinformowała Radę Miejską
w Szepietowie o tym, iż w dniu 18 lutego 2014 r. odbędzie się posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, którego przedmiotem będzie badanie powyższej uchwały. W piśmie wskazano, iż w uchwale nr XXVII/194/14 Rady Miejskiej w Szepietowie dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapisy § 3 ust 1 nie mają sensu logicznego i wymagają merytorycznej zmiany oraz, że uchwała narusza prawo w sposób istotny w zakresie zapisu: "Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.". Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
18 lutego 2014 r. stwierdza co następuje. Zawarcie we wzorze deklaracji pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie danych niezgodnych z prawdą nie znajduje uzasadnienia prawnego i pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.).

Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego odpowiedzialność karną ponosi ten, kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę. Warunkiem odpowiedzialności jest ponadto, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 § 2 i § 6 kk). Ze wskazanych przepisów wyraźnie wynika, iż odpowiedzialności karnej może podlegać - po wypełnieniu przesłanek z art. 233 kk - wyłącznie osoba składająca zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, jak też osoba składająca oświadczenie, o ile przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Tymczasem żadna z wymienionych przesłanek nie zachodzi w przedmiotowej sprawie. Informacja i dane w niej zawarte nie mogą być bowiem utożsamiane z zeznaniami mającymi służyć za dowód
w postępowaniu, w tym także postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.). Ponadto upoważnienie do uprzedzenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia musi wynikać z ustawy, co wielokrotnie podkreślane było także
w orzecznictwie (np. wyrok SN z dnia 18 maja 2009 r., IV KK 459/08; wyrok WSA
w Kielcach z dnia 25 października 2012 r., I SA/Ke 506/12), zaś wprowadzenie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej w akcie prawa miejscowego narusza tę zasadę. W piśmie z dnia 12 lutego 2014 roku nr OR.0004. 1.2014 Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, iż "W trakcie edycji podjętej już przez Radę uchwały została przypadkowo usunięta część treści w/w przepisu.". W załączeniu przesłano treść uchwały, jaka była przedmiotem obrad sesji. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku po wnikliwej analizie uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie oraz pisma z dnia 12 lutego 2014 r.
nr OR.0004. 1.2014 Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Witolda Moczydłowskiego postanowiło jak wyżej. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO)
w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe