Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 1014/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 18 lutego 2014r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Gminy Kobylin-Borzymy nr XXX/160/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Kobylin-Borzymy
Nr XXX/160/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

postanawia: uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z zapisem zawartym w Załączniku do Uchwały, część J, w zakresie następującego oświadczenia: "Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.", co jest działaniem bez podstawy prawnej
i pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części Załącznika do Uchwały
Nr XXX/160/14 w zakresie wskazanego wyżej oświadczenia.

U z a s a d n i e n i e Rada Gminy Kobylin-Borzymy podjęła Uchwałę Nr XXX/160/14 w dniu 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2014 r. stwierdza co następuje. Powyższa uchwała narusza prawo. Jest to związane z zapisem zawartym w Załączniku do Uchwały, część J, w zakresie następującego oświadczenia: "Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.". Zawarcie we wzorze deklaracji pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie danych niezgodnych z prawdą nie znajduje uzasadnienia prawnego i pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.).

Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego odpowiedzialność karną ponosi ten, kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę. Warunkiem odpowiedzialności jest ponadto, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 § 2 i § 6 kk). Ze wskazanych przepisów wyraźnie wynika, iż odpowiedzialności karnej może podlegać - po wypełnieniu przesłanek z art. 233 kk - wyłącznie osoba składająca zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, jak też osoba składająca oświadczenie, o ile przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Tymczasem żadna z wymienionych przesłanek nie zachodzi w przedmiotowej sprawie. Informacja i dane w niej zawarte nie mogą być bowiem utożsamiane z zeznaniami mającymi służyć za dowód w postępowaniu, w tym także postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.). Ponadto upoważnienie do uprzedzenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia musi wynikać z ustawy, co wielokrotnie podkreślane było także w orzecznictwie (np. wyrok SN z dnia 18 maja 2009 r., IV KK 459/08; wyrok WSA w Kielcach z dnia 25 października 2012 r., I SA/Ke 506/12), zaś wprowadzenie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej w akcie prawa miejscowego narusza tę zasadę. Z powyższych względów postanowiono jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe