Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 1484/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 15 kwietnia 2014r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Miejskiej w Mońkach nr XLI/326/14 z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Danuta Kubylis Anna Ostrowska Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Maria Wasilewska

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.,
poz. 594 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miejskiej w Mońkach
Nr XLI/326/14 z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa Uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z zapisami zawartymi w:

§ 8. pkt 1 Uchwały, zgodnie z którym podatnicy korzystający ze zwolnień na podstawie Uchwały obowiązani są do dnia 15 stycznia roku podatkowego do złożenia według stanu na dzień 1 stycznia roku podatkowego deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości wykazując nieruchomości podlegające zwolnieniu, co stanowi naruszenie art. 6 ust. 6-9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność § 8 pkt 1 Uchwały Nr XLI/326/14.

U z a s a d n i e n i e W dniu 18 marca 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała Rady Miejskiej w Mońkach Nr XLI/326/14 z dnia 14 marca 2014 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Pismem z dnia 7 kwietnia 2014 r., tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę o terminie posiedzenia Kolegium RIO
w Białymstoku wyznaczonym na 15 kwietnia 2014 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
15 kwietnia 2014 r. stwierdziło co następuje. Badana Uchwała została podjęta z naruszeniem prawa. W § 8 Uchwały wprowadzono zapis, zgodnie z którym podatnicy korzystający ze zwolnień na podstawie Uchwały obowiązani są do dnia 15 stycznia roku podatkowego do złożenia według stanu na dzień 1 stycznia roku podatkowego deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości wykazując nieruchomości podlegające zwolnieniu. Zapisy powyższe naruszają postanowienia art. 6 ust. 6-9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) dotyczące obowiązków podatników podatku od nieruchomości związanych ze składaniem informacji i deklaracji na potrzeby podatku od nieruchomości. Zgodnie z przywołanymi przepisami, w deklaracjach i informacjach wykazuje się aktualne dane, a jeżeli zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku, to podatnik ma obowiązek skorygowania deklaracji bądź złożenia stosownej informacji, w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia. Nie ma zatem prawnej możliwości żądania złożenia informacji bądź deklaracji według stanu przeszłego. Ponadto osoby fizyczne składają informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane składać deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy w terminie do dnia 31 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Podkreślić trzeba, że te ustawowo określone obowiązki podatników podatku od nieruchomości nie mogą być modyfikowane w drodze aktu prawa miejscowego, przez organ gminny. Także WSA w Białymstoku, w wyroku z dn. 27 czerwca 2006 r. (I SA/Bk 164/2006, Lex: 192868) podkreślił, że "w polskim systemie prawa podatkowego obowiązek podatkowy dla skutecznego powstania, musi wynikać z ustaw podatkowych. Zatem wszelkie elementy konstrukcyjne podatku konkretyzujące obowiązek podatkowy dla ważności i skuteczności obowiązywania powinny być uregulowane w ustawie. W przeciwnym wypadku, jako sprzeczne z Konstytucją, nie mogą być podstawą do skutecznego nakładania obciążeń podatkowych na obywateli". Zbliżone stanowisko zajął też WSA w Olsztynie, w wyroku z dn. 26 października 2006 r. (I SA/Ol 394/06). Z powyższych względów postanowiono jak na wstępie. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe