Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/169/2014 Rady Gminy Sejny

z dnia 9 maja 2014r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r.
poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242,
art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, w tym:

1) zmniejsza się dochody o kwotę 3 000,00 zł.;

2) zwiększa się dochody o kwotę 5 670,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym zwiększa się wydatki o kwotę 198 268,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem: 10 754 912,14 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie 10 477 685,14 zł.,

b) majątkowe w kwocie 277 227,00 zł.;

2) Plan wydatków ogółem: 11 810 117,14 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie 10 071 287,14 zł.,

b) majątkowe w kwocie 1 738 830,00 zł.

§ 3. Ustala się zadania inwestycyjne Gminy Sejny realizowane w roku 2014 zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1 055 205,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 416 000,00 zł. z wolnych środków, jako nadwyżki środków
na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 471 205,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 416 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4
do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok przedstawia załącznik
Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tracą moc obowiązującą:

1) § 3 ust. 1, 4 i 5 uchwały Nr XXXIV/161/2014 Rady Gminy Sejny z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok;

2) załączniki nr 3 i 5 do uchwały Nr XXXIV/161/2014 Rady Gminy Sejny z dnia
28 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2014 rok.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/169/2014
Rady Gminy Sejny
z dnia 9 maja 2014 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2014 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

422 800,00

900,00

423 700,00

40002

Dostarczanie wody

422 800,00

900,00

423 700,00

0690

Wpływy z różnych opłat

1 100,00

900,00

2 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

95 037,00

662,00

95 699,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

95 037,00

662,00

95 699,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

662,00

662,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4 024 781,00

2 104,00

4 026 885,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 241 264,00

289,00

1 241 553,00

0330

Podatek leśny

100 360,00

136,00

100 496,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

172,00

153,00

325,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

378 972,00

1 771,00

380 743,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

340 300,00

1 700,00

342 000,00

0690

Wpływy z różnych opłat

361,00

71,00

432,00

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 199 030,00

44,00

1 199 074,00

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

74,00

44,00

118,00

758

Różne rozliczenia

3 509 305,00

-1 000,00

3 508 305,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

2 050,00

-1 000,00

1 050,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

2 050,00

-1 000,00

1 050,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

21 800,00

4,00

21 804,00

90095

Pozostała działalność

16 800,00

4,00

16 804,00

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0,00

1 604,00

1 604,00

0920

Pozostałe odsetki

200,00

400,00

600,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

13 000,00

-2 000,00

11 000,00

Razem:

8 934 005,00

2 670,00

8 936 675,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

1 818 237,14

0,00

1 818 237,14

OGÓŁEM:

10 752 242,14

2 670,00

10 754 912,14

Na w/w dochody składają się

Podział dochodów

Plan na 2014 rok

1

2

DOCHODY OGÓŁEM

10 754 912,14

1. Dochody bieżące

10 477 685,14

w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3

83 265,00

2. Dochody majątkowe

277 227,00

w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

0,00

- dochody ze sprzedaży majątku

70 936,00

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

0,00

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3

206 291,00

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/169/2014
Rady Gminy Sejny
z dnia 9 maja 2014 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2014 ROK

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 854 454,00

194 267,00

2 048 721,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 375 144,00

102 413,00

1 477 557,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 206 274,00

102 413,00

1 308 687,00

60017

Drogi wewnetrzne

479 310,00

91 854,00

571 164,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

33 210,00

91 854,00

125 064,00

750

Administracja publiczna

1 730 201,00

4 000,00

1 734 201,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 584 700,00

4 000,00

1 588 700,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

8 000,00

4 000,00

12 000,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1,00

1,00

2,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1,00

1,00

2,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

1,00

1,00

Razem:

9 793 612,00

198 268,00

9 991 880,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

1 818 237,14

0,00

1 818 237,14

OGÓŁEM:

11 611 849,14

198 268,00

11 810 117,14

Na w/w wydatki składają się

Podział wydatków

Plan na 2014 rok

1

2

WYDATKI OGÓŁEM

11 810 117,14

1. Wydatki bieżące

10 071 287,14

1) wydatki jednostek budżetowych

7 850 959,14

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 497 993,34

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 352 965,80

2) dotacje na zadania bieżące

83 000,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 993 085,00

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

99 243,00

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

0,00

6) wydatki na obsługę długu

45 000,00

2. Wydatki majątkowe

1 738 830,00

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 738 830,00

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

225 212,00

2) zakup i objęcie akcji i udziałów

0,00

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/169/2014
Rady Gminy Sejny
z dnia 9 maja 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY SEJNY W 2014 ROKU

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok budżetowy 2014

1

2

3

4

5

6

1.

400

40002

6060

Zakup agregatu prądotwórczego do pompowni wody w Dworczysku

36 000,00

2.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Berżniki - Dubowo - Wigrańce nr 102237B o długości odcinka 0,700 km

53 729,00

3.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Bosse - Pomorze nr 102273B o długości odcinka 0,550 km

36 633,00

4.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Bubele - Łumbie nr 102216B o długości odcinka 0,500 km

124 543,00

5.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Burbiszki przez PGR nr 102225B o długości odcinka 0,400 km

98 446,00

6.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Dubowo przez wieś nr 102280B o długości odcinka 0,350 km

94 460,00

7.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Hołny Wolmera - Podlaski - Berżniki nr 102247B o długości odcinka 1,150 km

172 949,00

8.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Jodeliszki - Jenorajście nr 102228B o długości odcinka 0,600 km

39 963,00

9.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Kielczany - Klejwy nr 102212B o długości odcinka 0,650 km

161 460,00

10.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Kielczany przez wieś nr 102270B o długości odcinka 0,980 km

63 609,00

11.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Krejwińce przez wieś nr 102281B o długości odcinka 0,400 km

99 931,00

12.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Nowosady - Bubele nr 102221B o długości odcinka 0,600 km

46 054,00

13.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Posejny - Posejanka nr 102261B o długości odcinka 0,500 km

41 350,00

14.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Zaleskie - Olszanka - Krejwińce nr 102259B o długości odcinka 0,500 km

126 771,00

15.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Żegary - Konstantynówka nr 102232B o długości odcinka 0,900 km

86 908,00

16.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Żegary - Krasnogruda nr 102236B o długości odcinka 0,526 km

31 909,00

17.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Żłobin - Sumowo nr 102250B o długości odcinka 0,450 km

29 972,00

18.

600

60017

6050

Przebudowa drogi wewnętrznej Bosse przez wieś o długości odcinka 0,400 km

26 642,00

19.

600

60017

6050

Przebudowa drogi wewnętrznej Krasnogruda przez wieś o długości odcinka 0,450 km

34 541,00

20.

600

60017

6050

Przebudowa drogi wewnętrznej Sumowo przez wieś o długości odcinka 0,600 km

63 881,00

21.

720

72095

6060

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa

4 867,00

6067

107 216,00

6069

18 921,00

Razem zadanie

131 004,00

22.

750

75023

6060

Zakup zestawów komputerowych

12 000,00

23.

801

80101

6050

Zakup z instalacją pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Poćkunach

20 000,00

24.

853

85395

6057

Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Poćkunach

25 900,00

6059

4 570,00

Razem zadanie

30 470,00

25.

853

85395

6067

Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Poćkunach

12 631,00

6069

2 229,00

Razem zadanie

14 860,00

26.

853

85395

6057

Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Krasnowie

25 130,00

6059

4 435,00

6067

4 488,00

6069

792,00

Razem zadanie

34 845,00

27.

853

85395

6067

Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Krasnowie

16 065,00

6069

2 835,00

Razem zadanie

18 900,00

28.

900

90095

6060

Zakup pompy do centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy Sejny

7 000,00

OGÓŁEM:

1 738 830,00

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/169/2014
Rady Gminy Sejny
z dnia 9 maja 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SEJNY W 2014 ROKU

L.p.

Treść

Klasyfikacja

Plan na 2014 rok

§

1

2

3

4

1.

DOCHODY

10 754 912,14

1.1

Dochody bieżące

10 477 685,14

1.2

Dochody majątkowe

277 227,00

2.

WYDATKI

11 810 117,14

2.1

Wydatki bieżące

10 071 287,14

2.2

Wydatki majątkowe

1 738 830,00

3.

NADWYŻKA/DEFICYT

-1 055 205,00

4.

FINANSOWANIE

1 055 205,00

5.

PRZYCHODY

1 471 205,00

5.1

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

1 055 205,00

w tym środki na pokrycie deficytu

1 055 205,00

5.2

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

416 000,00

w tym środki na pokrycie deficytu

0,00

6.

ROZCHODY

416 000,00

6.1

Spłaty kredytów

§ 992

416 000,00

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/169/2014
Rady Gminy Sejny
z dnia 9 maja 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2014 ROK

1) W załączniku Nr 1:

Zwiększa się dochody własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 w związku ze zwiększeniem przewidywanych wpływów z różnych opłat.

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zwiększeniem wpływów z różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75615 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu podatku leśnego i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75618 w związku ze zwiększeniem przewidywanych wpływów z tytułu innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego) i różnych opłat.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75621 w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 w związku ze zmniejszeniem przewidywanych wpływów z tytułu różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku ze zwiększeniem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, pozostałych odsetek i różnych dochodów.

2) W załączniku Nr 2:

Zwiększa się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na nowe i już ujęte w planie zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg gminnych (opisane w pkt. 3).

Zwiększa się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60017 na nowe zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg wewnętrznych (opisane w pkt. 3).

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup zestawów komputerowych".

Zwiększa się wydatki własne w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75101 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

3) W załączniku Nr 3:

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej Bosse - Pomorze nr 102273B o długości odcinka 0,550 km" w związku z rozstrzygnięciem przetargu a zwiększa na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Hołny Wolmera - Podlaski - Berżniki nr 102247B o długości odcinka 1,150 km" (5.856,00 zł.) w związku ze zwiększeniem zakresu realizacji zadania oraz na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej Dubowo przez wieś nr 102280B o długości odcinka 0,350 km" (3.175,00 zł.).

Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej Bubele - Łumbie nr 102216B o długości odcinka 0, 500 km" (37.940,00 zł.), "Przebudowa drogi gminnej Burbiszki przez PGR nr 102225B o długości odcinka 0,400 km" (29.966,00 zł.), "Przebudowa drogi gminnej Jodeliszki - Jenorajście nr 102228B o długości odcinka 0,600 km" (9.852,00 zł.) i "Przebudowa drogi gminnej Kielczany - Klejwy nr 102212B o długości odcinka 0,650 km" (13.527,00 zł.) w związku z rozstrzygnięciem przetargu a zwiększa na nowe zadanie "Przebudowa drogi gminnej Dubowo przez wieś nr 102280B o długości odcinka 0,350 km" (91.285,00 zł.).

Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej Kielczany - Klejwy nr 102212B o długości odcinka 0,650 km" (35.651,00 zł.), "Przebudowa drogi gminnej Kielczany przez wieś nr 102270B o długości odcinka 0,980 km" (15.000,00 zł.), "Przebudowa drogi gminnej Krejwińce przez wieś nr 102281B o długości odcinka 0,400 km" (30.449,00 zł.) i "Przebudowa drogi gminnej Zaleskie - Olszanka - Krejwińce nr 102259B o długości odcinka 0,500 km" (5.808,00 zł.) w związku z rozstrzygnięciem przetargu a zwiększa na nowe zadanie "Przebudowa drogi gminnej Żegary - Konstantynówka nr 102232B o długości odcinka 0,900 km" (86.908,00 zł.).

Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej Zaleskie - Olszanka - Krejwińce nr 102259B o długości odcinka 0,500 km" (31.331,00 zł.) i "Przebudowa drogi gminnej Żłobin - Sumowo nr 102050B o długości odcinka 0,450 km" (7.389,00 zł.) w związku z rozstrzygnięciem przetargu a zwiększa na nowe zadanie "Przebudowa drogi gminnej Berżniki - Dubowo - Wigrańce nr 102237B o długości odcinka 0,700 km" (38.720,00 zł.).

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej Żegary - Krasnogruda nr 102236B o długości odcinka 0,526 km" (6.578,00 zł.) w związku z rozstrzygnięciem przetargu a zwiększa na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Hołny Wolmera - Podlaski - Berżniki nr 102247B o długości odcinka 1,150 km" w związku ze zwiększeniem zakresu realizacji zadania.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej Berżniki - Dubowo - Wigrańce nr 102237B o długości odcinka 0,700 km" (15.009,00 zł.), "Przebudowa drogi gminnej Posejny - Posejanka nr 102261B o długości odcinka 0,500 km" (41.350,00 zł.) i "Przebudowa drogi gminnej Nowosady - Bubele nr 102221B o długości odcinka 0, 600 km" (46.054,00 zł.).

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej Bosse przez wieś o długości odcinka 0,400 km" (6.568,00 zł.) a zwiększa na nowe zadanie "Przebudowa drogi wewnętrznej Krasnogruda przez wieś o długości odcinka 0,450 km".

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej Krasnogruda przez wieś o długości odcinka 0,450 km" (27.973,00 zł.) i "Przebudowa drogi wewnętrznej Sumowo przez wieś o długości odcinka 0,600 km" (63.881,00 zł.).

Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. " Zakup zestawów komputerowych".

4) W załączniku Nr 4:

Zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 195 598,00 zł. i przeznacza na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe