Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 133/14 Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 12 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 r. według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12 547 113,00 zł,

- wykonanie 12 185 960,65 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 11 809 583,00 zł,

- wykonanie 10 993 936,80 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3) część opisową, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6) informacja o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 przekazać :

1. Radzie Gminy Grodzisk,

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Antoni Tymiński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 133/14
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 12 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

ZESTAWIENIE REALIZCJI DOCHODÓW ZA 2013 ROK

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 133/14
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 12 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

ZESTAWIENIE REALIZCJI WYDATKÓW ZA 2013 ROK

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 133/14
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 12 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 133/14
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 12 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI ZA 2013 R

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 133/14
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 12 marca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 133/14
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 12 marca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2013 ROK.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe