Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr ORG.0050.352.2014 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) i art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[2])) Wójt przedstawia:

§ 1. Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 9;

2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikami Nr 10 i 11;

3) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr Krzysztof Marcinowicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.352.2014
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORG.0050.352.2014
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORG.0050.352.2014
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORG.0050.352.2014
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORG.0050.352.2014
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr ORG.0050.352.2014
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr ORG.0050.352.2014
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr ORG.0050.352.2014
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr ORG.0050.352.2014
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr ORG.0050.352.2014
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr ORG.0050.352.2014
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr ORG.0050.352.2014
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik10.pdf


[1]) Zm. poz. 645 i 1318.

[2]) Zm. poz. 938.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe