Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 308/14 Burmistrza Rajgrodu

z dnia 15 maja 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z póż zmn) oraz § 12 pkt.2 Uchwały Nr XXXVII/241/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r. z dnia 30 grudnia 2013r. zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w planie dochodów

1) Zwiększyć dochody o kwotę 6 091.00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

§ 2.

Wprowadzić zmiany w planie wydatków

1) Zwiększyć wydatki o kwotę 11 091,00 zł

2) Zmniejszyć wydatki o kwotę 5 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2

3) Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące: w kwocie 3 500,00 zł do wykorzystania w rozdziale 63095 § 4300 i kwota 1 500,00 zł do wykorzystania w rozdziale 75412 § 4210

4) Kwota rezerwy ogólnej po dokonanych zmianach wynosi - 51 417, 00

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 18 391 819.00 w tym:

a) bieżące -16 041 034.00 zł

b) majątkowe - 2 350 785,00 zł

Plan wydatków ogółem 19 374 839.00 zł w tym :

a) bieżące - 14 798 501,00 zł

b) majątkowe - 4 576 338, 00

§ 4.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 308/14
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 15 maja 2014 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2014r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę - 6 091,00 zł

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

954,00

6 091,00

7 045,00

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

0,00

6 091,00

6 091,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

6 091,00

6 091,00

Razem:

2 381 885,00

6 091,00

2 387 976,00

Ogółem

18 385 728,00

6 091,00

18 391 819,00

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 308/14
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 15 maja 2014 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2014r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 11 091,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 5 000,00 zł

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

630

Turystyka

178 337,00

3 500,00

181 837,00

63095

Pozostała działalność

178 337,00

3 500,00

181 837,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 500,00

3 500,00

5 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

326 119,00

1 500,00

327 619,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

315 159,00

1 500,00

316 659,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

26 000,00

1 500,00

27 500,00

758

Różne rozliczenia

100 000,00

- 5 000,00

95 000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

100 000,00

- 5 000,00

95 000,00

4810

Rezerwy

100 000,00

- 5 000,00

95 000,00

Razem:

16 802 641,00

0,00

16 802 641,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

954,00

6 091,00

7 045,00

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

0,00

6 091,00

6 091,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 690,00

1 690,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 571,00

1 571,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

1 430,00

1 430,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

1 400,00

1 400,00

Razem:

2 381 885,00

6 091,00

2 387 976,00

Ogółem

19 368 748,00

-5 000,00
11 091,00

18 374 839,00

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 308/14
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 15 maja 2014 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

1) Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 6 091,00 zł dotacja celowa na zadania rządowe wybory do Parlamentu Europejskiego.

2) Z rezerwy ogólnej dokonuje się przeniesień do rozdziału 63095 § 4300 kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na naprawę falochronu przy plaży w miejscowości Rajgród i kwotę 1 500,00 zł do rozdziału 75412 § 4210 zakup materiałów do remontu pomieszczeń w OSP Woznawieś.

Burmistrz Rajgrodu


Czesław Karpiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe