Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 504/14 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 16 maja 2014r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz 1646, z 2014 r. poz. 379) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr XL/256/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2014 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz. 225, poz. 872, poz. 882, poz. 1187, poz. 1220, poz. 1686, poz. 1829, poz. 1830) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 64.881.688 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 62.477.282 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.364.128 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 43.608 zł),

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 2.404.406 zł (z czego: dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 407.433 zł);

4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 64.021.122 zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 60.255.151 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.364.128 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 31.000 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 43.608 zł),

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 3.765.971 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 0 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 416.433 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 12.500 zł);

5) nadwyżka budżetu w kwocie 860.566 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta


Jarosław Borowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 504/14
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 16 maja 2014 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

0

39 445

w tym dochody bieżące

0

39 445

w tym dochody majątkowe

0

0

A

Dochody na zadania własne

0

0

w tym dochody bieżące

0

0

w tym dochody majątkowe

0

0

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

39 445

w tym dochody bieżące

0

39 445

w tym dochody majątkowe

0

0

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

0

39 445

Rozdział 75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

0

39 445

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

39 445

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 504/14
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 16 maja 2014 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

10 180

49 625

w tym wydatki bieżące

10 180

49 625

w tym wydatki majątkowe

0

0

A

Wydatki na zadania własne

10 180

10 180

w tym wydatki bieżące

10 180

10 180

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

2 500

2 500

Rozdział 01008

Melioracje wodne

2 500

2 500

§ 4300

Zakup usług pozostałych

2 500

0

§ 4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

0

2 500

Dział 758

Różne rozliczenia

7 680

0

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

7 680

0

§ 4810

Rezerwy

7 680

0

Dział 852

Pomoc społeczna

0

7 680

Rozdział 85295

Pozostała działalność

0

7 680

§ 3110

Świadczenia społeczne

0

7 680

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

39 445

w tym wydatki bieżące

0

39 445

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

0

39 445

Rozdział 75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

0

39 445

§ 3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0

39 445

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe