Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LX/677/14 Rady Miasta Białystok

z dnia 26 maja 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Białymstoku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 422 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356, Dz.U. z 2013 r. poz.1563), Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji (M.P. z 2014 r. poz. 145) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) Rada Miasta Białystok uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Białymstoku w kwocie 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).

§ 2. Traci moc Uchwała Nr LI/594/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 listopada 2013 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Białymstoku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe