Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LX/681/14 Rady Miasta Białystok

z dnia 26 maja 2014r.

w sprawie pozbawienia części ulicy Marczukowskiej kategorii drogi powiatowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 10 ust. 1 i 3 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i poz. 843 i poz. 1543) w porozumieniu z Zarządem Województwa Podlaskiego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej część drogi powiatowej Nr 2203B - część ulicy Marczukowskiej w Białymstoku, zlokalizowaną na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 794/5 o pow. 0,0645 ha i 794/6 o pow. 0,0268 w obr. 4 - zgodnie z załacznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozbawiona kategorii powiatowej część drogi, o której mowa w § 1, zostaje wyłączona z użytkowania jako droga.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik do Uchwały Nr LX/681/14
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia 26 maja 2014 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe