Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LX/683/14 Rady Miasta Białystok

z dnia 26 maja 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Białostocki Park Naukowo-Technologiczny oraz nadania Statutu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz.938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379), uchwala się co następuje;

§ 1. W Statucie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/78/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie otworzenia jednostki budżetowej Białostocki Park Naukowo-Technologiczny oraz nadania statutu, w§ 7. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego oraz komórek organizacyjnych/działów BPN-T.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe