Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/206/14 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 30 maja 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gmine Szepietowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, 49 ust. 2 i art. 54 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 191) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi Nauczycieli uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXII/150/09 Rady Gminy Szepietowo z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Szepietowo (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 91, poz. 972) w § 13 skreśla się ust. 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Witold Moczydłowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe