Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/242/2014 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 30 maja 2014r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317, z 2014 r. poz. 7) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXV/180/2013 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży wprowadza się następujące zmiany:

1) w §7 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: "2. Wnioski składa się w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem, ul Ludowa 15A, w terminie 5 dni od dnia zakończenia odpowiednio klasyfikacji półrocznej i rocznej. Dla uczniów klas programowo najwyższych wnioski składa się nie później niż w ciągu 5 dni od zakończenia klasyfikacji dla wszystkich klas w szkole.".

2) w §8 ustęp 8 otrzymuje brzemiennie: "8. Zakończenie procedury kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez Komisję Stypendialną następuje w terminie 14 dni od dnia zakończenia klasyfikacji odpowiednio półrocznej lub rocznej.".

3) w § 9 ustęp 1 i ustęp 2 otrzymują brzmienie: "1. Stypendium za wysokie wyniki w nauce oraz stypendium najlepszego ucznia/absolwenta zespołu szkół, przyznawane są dwa razy w roku, tj. za klasyfikację półroczną i klasyfikację roczną w szkole.

2. Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie przyznawane są raz w roku, po zakończeniu klasyfikacji rocznej w szkole.".

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Dorota Łapiak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe