Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 8/2014 Burmistrza Supraśla

z dnia 9 czerwca 2014r.

w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Supraśl

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy Gminą Białystok z siedzibą ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,
NIP: 542 030 46 37 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego przy kontrasygnacie Stanisławy Kozłowskiej - Skarbnika Miasta, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przejmującym", a Gminą Supraśl z siedzibą 16-030 Supraśl, ul. Piłsudskiego 58, NIP: 542-030-43-18 reprezentowaną przez Burmistrza Supraśla Pana Radosława Dobrowolskiego przy kontrasygnacie Pani Lucyny Majewskiej- Skarbnika Gminy zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującym".

§ 1. Zgodnie z § 2 uchwały Nr XIII/126/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 września 2003 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 106, poz. 1950) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/273/05 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 23 kwietnia 2005r. w sprawie powierzenia przez Gminę Supraśl, Gminie Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania, Przekazujący powierza Przejmującemu począwszy od dnia 1 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. realizację zadań związanych z wychowaniem i opieką w przedszkolach samorządowych integracyjnych, w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi oraz oddziałach przedszkolnych integracyjnych w szkołach podstawowych Miasta Białegostoku, posiadających orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice lub prawni opiekunowie zamieszkują na terenie Gminy Supraśl w następujących miejscowościach: Sowlany, Zaścianki, Grabówka, Sobolewo, Henrykowo, Zielona. W pozostałych miejscowościach, o ile ze względu na szczególnie uzasadnione przypadki Gmina Supraśl nie może zapewnić wykonywania wymienionych zadań, za każdorazową pisemną zgodą Przekazującego.

§ 2. Zadania określone w § 1 porozumienia realizowane będą przez przedszkola samorządowe oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o których mowa w § 1, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok, wg wyboru rodziców w miarę posiadanych miejsc.

§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań Przekazujący zobowiązuje się przekazać do 30 dnia każdego miesiąca na konto Przejmującego tj. Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1, nr konta: Bank PEKAO SA Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok, 73 1240 5211 1111 0010 3442 2897:

1) kwotę 969 zł miesięcznie za dziecko korzystające ze świadczeń realizowanych w czasie wykraczającym poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę,

2) kwotę 969 zł miesięcznie powiększoną o kwotę stanowiącą iloczyn stawki godzinowej (1 zł), liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wskazaną przez rodziców oraz liczby dni roboczych w danym miesiącu, za trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny, uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Białystok,

3) kwotę 509 zł miesięcznie za każde dziecko korzystające ze świadczeń tylko w czasie przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę,

4) kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy opłatą wnoszoną przez rodziców określoną w § 3 ust. 3 uchwały Nr XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok, a opłatą określoną w § 4 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2,

5) kwotę stanowiącą odpis z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym ogólnodostępnym prowadzonym przez szkołę podstawową w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który Przekazujący jest obciążony kosztami.

2. Przejmujący zobowiązuje się informować Przekazującego w okresach miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca o ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli według kwot określonych w ust.1, co będzie stanowiło podstawę do wyliczenia należnej Przejmującemu kwoty.

§ 4. Nie przekazanie w terminie kwot, o których mowa w § 3 ust. 1, spowoduje naliczenie odsetek w wysokości ustawowej.

§ 5. 1. Zmiana zapisów uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Białystok będzie stanowiła podstawę do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Porozumienia.

2. Brak zgody Przekazującego na wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 będzie skutkował wygaśnięciem porozumienia.

§ 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Wykonanie postanowień § 8 powierza się Przekazującemu.

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Gmina Białystok, a dwa Gmina Supraśl. Przejmujący: Przekazujący:

Prezydent Miasta Białegostoku


Tadeusz Truskolaski

Burmistrz Supraśla


Radosław Dobrowolski


Skarbnik Miasta


Stanisława Kozłowska


Skarbnik Gminy


Lucyna Majewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe