Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/414/2014 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 14 maja 2014r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 83.807 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 297.457 zł,

2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 213.650 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się aktualizacji załączników Nr 3, 4, 6 i 7 do uchwały Nr XL/366/2014 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 rok.

1) Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok oraz środków na ich realizację otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzacych z funduszy strukturalnych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

3) Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2014 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

4) Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach 37.808.150 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 32.943.658 zł,

b) majątkowe w kwocie 4.864.492 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 47.655.115 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 30.232.459 zł,

b) majątkowe w kwocie 17.422.656 zł.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.846.965 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.601.744 zł,

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.247.032 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikajacej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 998.189 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Wojciech Fiłonowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/414/2014
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 14 maja 2014 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/414/2014
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 14 maja 2014 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/414/2014
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 14 maja 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/414/2014
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 14 maja 2014 r.

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2014 i kolejnych

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/414/2014
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 14 maja 2014 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2014 roku

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/414/2014
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 14 maja 2014 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 rok.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe