Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/224/2014 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 16 maja 2014r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 427 769 zł oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 396 959 zł oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1 Dokonuje się zmiany załącznika "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014", zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dokonuje się zmiany załącznika "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu", zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dodaje się załącznik "Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W uchwale Nr XXX/209/2013 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2014 zmienionej uchwałami Nr XXXI/215/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r., Nr XXXII/220/2014 z dnia 28 marca 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

- § 5 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu ustala się na kwotę 584 359 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 584 359 zł",

- dodaje się § 10a. w brzmieniu: "Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 584 359 zł", zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 63 565 614 zł;

- dochody bieżące - 55 736 778 zł,

- dochody majątkowe - 7 828 836 zł;

2) wydatki ogółem: 64 149 973 zł;

- wydatki bieżące - 54 331 379 zł,

- wydatki majątkowe - 9 818 594 zł;

3) deficyt roku 2014 w kwocie 584 359 zł będzie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 584 359 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Łabieniec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/224/2014
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 16 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/224/2014
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 16 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/224/2014
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 16 maja 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/224/2014
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 16 maja 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/224/2014
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 16 maja 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/224/2014
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 16 maja 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Część opisowa do załącznika nr 1

W dz. 010 rozdz. 01095- Pozostała działalność- zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 114 zł dokonano w związku z waloryzacją stawek ekwiwalentu za zalesianie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2014r. w wysokości 0,9%.

W dz. 600 rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe- zwiększenia dochodów o kwotę 5 361 974 zł dokonano w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1303B Suchodolina- Sadowo- Nowinka- Romanówka- Holiki- Majewo- Trzcianka- do drogi wojewódzkiej nr 671"- w tym:kwota 3 000 000 zł pochodzi z budżetu państwa, kwota 2 361 974 zł pochodzi w związku z deklaracją wstępną z Gminą Sidra 1 200 000, Gminą Dąbrowa Białostocka 948 000 zł, Gminą Janów 213 974 zł. Zwiększenia o kwotę 38 000 zł dokonano na podstawie porozumienia z Górażdże Kruszywa.

W dz. 801 rozdz. 80130- Szkoły zawodowe- zwiększenia planu dochodów o kwotę 6 215 zł dokonano w związku z wpływem środków z zabezpieczenia umowy dotyczącej docieplenia budynku w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce.

W dz. 852 rozdz. 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- zwiększenia w planie dochodów o kwotę 15 000 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.137.2014 z dnia 15 kwietnia 2014r.

W dz. 853 rozdz. 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- zwiększenia dochodów o kwotę 2 466 zł dokonano na podstawie zawartej umowy z Gminą Dąbrowa Białostocka oraz z Gminą Suchowola.

W dz. 853 rozdz. 85395- Pozostała działalność- przeniesienia w planie dochodów dokonano w celu prawidłowego montażu struktury budżetu projektu pn. "Start w nowe możliwości" oraz projektu pn. "Nowa jakość w kształceniu zawodowym".


Część opisowa do załącznika nr 2

W dz. 010 rozdz. 01095- Pozostała działalność- zwiększenia planu wydatków o kwotę 4 115 zł dokonano w związku z waloryzacją stawek ekwiwalentu za zalesianie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2014r. w wysokości 0,9%.

W dz. 020 rozdz. 02002- Nadzór nad gospodarką leśną- zwiększenia planu wydatków o kwotę
3 472 zł dokonano w związku ze zwiększoną stawką na nadzór nad gospodarką leśną.

W dz. 600 rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe- zwiększenia planu wydatków o kwotę 6 561 974 zł (w tym, kwota 252 000 zł pochodzi z przeniesienia)dokonano w związku z realizacją zadań tj.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1303B Suchodolina- Sadowo- Nowinka- Romanówka- Holiki- Majewo- Trzcianka- do drogi wojewódzkiej nr 671". Zwiększenie o kwotę 38 000 zł przeznacza się na remont przepustu na drodze nr 1261 Racewo- Nowowola.

W dz. 801 rozdz. 80130- Szkoły zawodowe- zwiększenie planu wydatków o kwotę 22 000 zł przeznacza się na remont zadaszenia tarasu (werandy) budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce.

W dz. 851 rozdz. 85195- Pozostała działalność- zwiększenie planie wydatków o kwotę 5 000 zł przeznacza się na zakup defibrylatora dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.

W dz. 852 rozdz. 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- zwiększenia w planie wydatków o kwotę 15 000 zł przeznacza się na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W dz. 853 rozdz. 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 466 zł przeznacza się na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej, jednocześnie zmniejsza się o kwotę 3 068 zł, która wcześniej była zabezpieczona ze środków własnych na działalność w/w Warsztatów.

W dz. 853 rozdz. 85395- Pozostała działalność- przeniesienia w planie wydatków dokonano w celu prawidłowego montażu struktury budżetu projektu pn. "Start w nowe możliwości" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce oraz projektu pn. "Nowa jakość w kształceniu zawodowym" realizowanego przez Zespół Szkół w Suchowoli.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe