Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 183/2014 Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 19 maja 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz.938) oraz § 11 pkt 3 uchwały Nr XXI/222/2013 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 20 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2014r poz.266), zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 21.562 zł z tego:

1) Zadania zlecone: 21.562 zł

a) Dział 751, rozdział 75113 § 2010 21.562 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.382 zł z tego:

1) Zadania zlecone: 21.562 zł

a) Dział 751, rozdział 75113 § 3030 12.000 zł

b) Dział 751, rozdział 75113 § 4170 3.534 zł

c) Dział 751, rozdział 75113 § 4110 539 zł

d) Dział 751, rozdział 75113 § 4120 48 zł

e) Dział 751, rozdział 75113 § 4210 5.421 zł

f) Dział 751, rozdział 75113 § 4300 20 zł

2) Zadania własne: 6.730 zł

a) Dział 010, rozdział 01010 § 4210 4.000 zł

b) Dział 600, rozdział 60016 § 4210 230 zł

c) Dział 926, rozdział 92695 § 4210 2.500 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.730 zł z tego:

1) Zadania własne: 6.730 zł

a) Dział 758, rozdział 75818 § 4810 4.000 zł

b) Dział 600, rozdział 60016 § 4300 230 zł

c) Dział 926, rozdział 92695 § 4300 2.500 zł

§ 4. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 25.746.834 zł. w tym bieżące -14.776.643 zł majątkowe-10.970.191 zł.

2) Plan wydatków ogółem 28.432.962 zł w tym bieżące -14.047.991 zł majątkowe -14.384.971 zł.

§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2.686.128zł. Żródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.686.128 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Edward Zaremba


Uzasadnienie

Dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 21.562 zł z następujących tytułów: - na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborcze Delegatura w Białymstoku (pismo nr DBŁ.3101-3-4/54/14 z dnia18 kwietnia 2014roku oraz nr DBŁ.3101-3-10/54/2014 z 15 maja 2014), ustalono dotację celową w rozdziale 75113 w kwocie 21.562zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014roku. Dokonano przesunięć między paragrafami w klasyfikacji budżetowej poszczególnych jednostek budżetowych. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek. Rozwiązano rezerwę ogólna w kwocie 4.000zł z przeznaczeniem na zakupy bieżące przy naprawie studzienek kanalizacyjnych..

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe