| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/322/14 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 18 czerwca 2014r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz.645 i poz.1318), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182, poz. 509 i z 2014r. poz. 1650) - Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXI/298/14 z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/322/14
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 18 czerwca 2014 r.

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA "POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" NA LATA 2014-2020

Podstawa prawna programu

Program "Pomoc gminy w zakresie dożywiania jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej. W związku ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013r., poz. 1024). Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Michałowo.

Cel programu

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach i osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji określonej w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w postaci

1. posiłku;

2. świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

1. poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach;

2. poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;

3. kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu

W roku 2013 objęto 94 rodzin (189 osób) wsparciem w zakresie dożywiania, w ramach realizowania dożywiania w 2013 roku. W trybie udzielania pomocy w postaci posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego, na wnioski dyrektorów szkół objęto wsparciem 41 uczniów. Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów a także znaczące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci. Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.

Ponadto osoby dorosłe w tym osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne, gdy dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o pomocy społecznej i zgłaszają potrzebę objęcia ich pomocą w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, gdyż ze względów zdrowotnych nie mogą korzystać z posiłków w ramach zbiorowego żywienia będą mogli być objęci pomocą w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W ten sposób ich potrzeby żywieniowe zostaną dostosowane do ich indywidualnych potrzeb wynikających z potrzeby utrzymania diety.

W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

Podmioty realizujące program

Program realizuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Michałowo.

Koordynatorem programu jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

W ramach programu udziela się wsparcia:

1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

2. uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej

3. osobom dorosłym, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym, znajdujących się w trudnej sytuacji określonej w art. 7 ustawy o pomocy społecznej

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Osobom dorosłym, w tym osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym, znajdujących się w trudnej sytuacji określonej w art. 7 ustawy o pomocy społecznej , które nie są w stanie korzystać z pomocy w formie posiłku organizowanego w ramach żywienia zbiorowego może być udzielona pomoc w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, która przyznawana będzie na okres od 1 do 6 miesięcy. W ten sposób ich potrzeby żywieniowe zostaną dostosowane do ich indywidualnych potrzeb wynikających z potrzeby utrzymania diety. Pomoc udzielana będzie na wniosek, po uprzednio przeprowadzonym rodzinnym wywiadzie środowiskowym, w drodze decyzji administracyjnej.

Finansowanie programu

Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Monitoring programu

Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. (M. P. z 2013r., poz. 1024).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »