| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/343/14 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 18 czerwca 2014r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Mońki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593), Rada Miejska w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

1) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Mońki, które stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Mońki, które stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, które stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/343/14
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 18 czerwca 2014 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Mońki

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

2) przedsiębiorca prowadzący działalność ww. zakresie, jego wspólnicy i osoby zasiadające w organach przedsiębiorcy nie mogą być karani z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856);

3) dysponować specjalistycznym, atestowanym sprzętem niezbędnym do właściwego wyłapywania bezdomnych zwierząt, w tym:

a) urządzeniami do odławiania i przenoszenia zwierząt, które nie stwarzają zagrożenia dla ich zdrowia i życia,

b) pojazdem, spełniającym wymagania określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856), w zakresie transportu zwierząt;

4) dysponować przeszkoloną kadrą niezbędną do prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w tym pracownicy zatrudnieni do odławiania i transportu zwierząt nie mogą być prawomocnie skazani za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom, w szczególności z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856);

5) posiadać umowę z podmiotem prowadzącym schronisko dla zwierząt gwarantującą odbiór wyłapanych zwierząt lub pisemne oświadczenie tego podmiotu o gotowości odbioru zwierząt wyłapanych, a w przypadku gdy sam prowadzi schronisko powinien posiadać stosowne zezwolenie organu właściwego wg miejsca prowadzenia schroniska;

6) zapewniać pomoc weterynaryjną wyłapanym zwierzętom;

7) prowadzić ewidencję świadczonych usług.

§ 2. Wymienione w § 1 ust. 1 wymagania muszą zostać potwierdzone dokumentami w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/343/14
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 18 czerwca 2014 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Mońki

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt;

2) przedsiębiorca prowadzący działalność w ww. zakresie, jego wspólnicy i osoby zasiadające w organach przedsiębiorcy nie mogą być karani z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856);

3) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii nadającą weterynaryjny numer identyfikacyjny w trybie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.);

4) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem, na którym ma być prowadzona działalność, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;

5) dysponować obiektami, pomieszczeniami oraz specjalistycznym, atestowanym sprzętem i urządzeniami, niezbędnymi do prowadzenia działalności we wnioskowanym zakresie, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657);

6) dysponować pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt lub posiadać zawartą umowę z podmiotem posiadającym pojazd przystosowany do transportu zwierząt i świadczącym usługi w tym zakresie;

7) dysponować przeszkoloną kadrą w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie przepisów o ochronie zwierząt, zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657) i obsługi posiadanego specjalistycznego, atestowanego sprzętu, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług, pracownicy mający kontakt ze zwierzętami nie mogą być karani z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;

8) posiadać umowę zapewniającą zwierzętom stałą opiekę weterynaryjną;

9) prowadzić ewidencję świadczonych usług;

10) posiadać umowy z podmiotami zajmującymi się przewozem zwłok zwierzęcych, oraz ich utylizacją.

§ 2. Wymienione w § 1 ust. 1 wymagania muszą zostać potwierdzone dokumentami w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/343/14
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 18 czerwca 2014 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Mońki

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych, powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych;

2) dysponować terenem na którym będzie prowadzona przedmiotowa działalność, zabezpieczonym i ogrodzonym przed dostępem osób postronnych;

3) posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) posiadać obiekty i środki techniczne niezbędne do właściwego prowadzenia działalności, a w szczególności:

a) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

b) urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części,

c) miejsce do magazynowania odpadów powstających w procesie spalania przed ich odbiorem przez specjalistyczną firmę,

d) posiadać dokument potwierdzający przez wyspecjalizowany podmiot gotowość odbioru odpadów powstałych w procesie spalania,

e) środek transportu do przewożenia zwłok zwierzęcych i ich części, dopuszczony do użytku decyzją właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.),

f) narzędzia i środki techniczne służące do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części oraz środki dezynfekcji;

5) dysponować odpowiednio przeszkolonym personelem.

§ 2. Wymienione w § 1 ust. 1 wymagania muszą zostać potwierdzone dokumentami w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »