Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/275/14 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 14 maja 2014r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318, z 2014r. poz.379) oraz art.211, art.217 ust.2 pkt 2, 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe - 65.194.403zł tego:

a) bieżące w wysokości 51.110.794zł,

b) majątkowe w wysokości 14.083.609zł

2) wydatki budżetowe - 68.405.362 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 49.732.500zł

b) majątkowe w wysokości 18.672.862zł

3) deficyt budżetowy gminy w kwocie 3.210.959 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

a) emisji papierów wartościowych w kwocie 2.372.491zł

b) zaciągane pożyczki w kwocie 838.468zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jakub Ostapczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/275/14
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 14 maja 2014 r.

I. Zmiany w planie dochodów

Rodzaj zadania:Poroz. z AR

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

bieżące

bieżące

8 000,00

0,00

0,00

8 000,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

bieżące

bieżące

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

majątkowe

majątkowe

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

Rodzaj zadania:Własne

bieżące

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

243 000,00

0,00

52 371,00

295 371,00

90002

Gospodarka odpadami

95 500,00

0,00

52 371,00

147 871,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

0,00

52 371,00

52 371,00

bieżące

44 201 194,00

0,00

52 371,00

44 253 565,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

277 500,00

0,00

0,00

277 500,00

majątkowe

majątkowe

14 073 609,00

0,00

0,00

14 073 609,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

11 349 590,00

0,00

0,00

11 349 590,00

Rodzaj zadania:Zlecone

bieżące

bieżące

6 749 229,00

0,00

0,00

6 749 229,00

Ogółem:

65 142 032,00

0,00

52 371,00

65 194 403,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

11 627 090,00

0,00

0,00

11 627 090,00

Uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku , przyznano dotację w kwocie 52.371zł na dofinansowanie zadania "usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta"

II. Zmiany w planie wydatków

Rodzaj: porozumienie AR

Razem:

8 000,00

0,00

8 000,00

Rodzaj:Poroz. z JST

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

10 000,00

- 10 000,00

0,00

60016

Drogi publiczne gminne

10 000,00

- 10 000,00

0,00

6610

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

10 000,00

- 10 000,00

0,00

Razem:

110 000,00

- 10 000,00

100 000,00

Rodzaj:Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

3 686 154,00

10 000,00

3 696 154,00

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

50 000,00

20 000,00

70 000,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00

20 000,00

20 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

2 396 154,00

- 10 000,00

2 386 154,00

4300

Zakup usług pozostałych

153 000,00

- 10 000,00

143 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13 356 100,00

52 371,00

13 408 471,00

90002

Gospodarka odpadami

1 535 900,00

52 371,00

1 588 271,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 478 000,00

52 371,00

1 530 371,00

Razem:

61 485 762,00

62 371,00

61 548 133,00

Rodzaj; zlecone

Razem:

6 749 229,00

0,00

6 749 229,00

Ogółem wydatki, w tym:

68 352 991,00

52 371,00

68 405 362,00

majątkowe

18 662 862,00

10 000,00

18 672 862,00

Objaśnienia dokonanych zmian:

1) rozdz.60013 - zwiększono środki w kwocie 20.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej, dotacja celowa przekazana zostanie w formie pomocy finansowej,

2) rozdz.90002 - zwiększono środki w kwocie 52.371zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta.

Przewodniczący Rady


Jakub Ostapczuk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/275/14
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 14 maja 2014 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2014 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.

Rozdz.

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

92109

Hajnowski Dom Kultury

60 000

980 000

2

92116

Miejska Biblioteka Publiczna

705 000

3

70001

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

65 000

4

60004

Zakład Komunikacji Miejskiej

670 000

5

92601

Park Wodny pływalnia

22 524

1 060 000

6

60013

Samorząd Województwa Podlaskiego

70 000

Ogółem

217 524

1 685 000

1 730 000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Rozdz.

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

80104

Niepubliczna jednostka systemu oświaty

434 000

2

85154

Promowanie trzeźwego stylu życie wśród mieszkańców Hajnówki oraz prowadzenie działań ukierunkowanych na zapobieganie i zmniejszanie szkód związanych z alkoholem

25 000

3

85154

Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży - Akcja Zima 2014

20 000

4

85154

Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży - Akcja Lato 2014

50 000

5

85154

Kolonie letnie z elementami socjoterapii dla grupy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych

20 000

6

85154

Zorganizowanie i przeprowadzenie festynów promujących zdrowy tryb życia, wartości rodzinne i integrację międzypokoleniową

10 000

7

90095

Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenia schroniska dla zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu miasta Hajnówka

70 000

8

92105

Wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka

40 000

9

92105

Organizacja festiwalu muzyki rockowej

10 000

10

92105

Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki kameralnej i organowej w Hajnówce

8 000

11

92105

Popularyzacja i prezentacja wartości duchowych oraz promocja walorów artystycznych muzyki cerkiewnej w Hajnówce

30 000

12

92105

Szerzenie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez prowadzenie orkiestry dętej oraz zespołu mażoretek

25 000

13

92195

Propagowanie aktywnego trybu życia wśród seniorów z terenu miasta Hajnówka

7 000

14

92195

Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych z terenu miasta Hajnówka

4 000

15

92605

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym:

357 000

-prowadzenie zajęć w sekcji judo i kulturystyki

80 000

-rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej

85 000

- rozwój sportu w dziedzinie piłki siatkowej , w tym młodzieżowej piłki siatkowej (10 000)

175 000

- prowadzenie systematycznego szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej

5 000

- trening umysłu-szachy

1 000

- powrót królowej sportu-lekkoatletyka

5 000

- prowadzenie zajęć karate

3 000

- prowadzenie zajęć w sekcji boksu

3 000

Ogółem

676 000

434000

Przewodniczący Rady


Jakub Ostapczuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe