Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/469/14 Rady Miejskiej w Łapach

z dnia 30 maja 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379) - Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XLI/421/13 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 4.021.043 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 4.021.043 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Dotacje z budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet gminy na 2014 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu gminy - 74.779.442 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 58.862.925 zł,

- majątkowe w wysokości 15.916.517 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy - 75.778.457 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 53.324.320 zł,

- majątkowe w wysokości 22.454.137 zł.

§ 3. 1. Dochody w kwocie 2.832.327 zł przeznacza się na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

2. Deficyt budżetu w wysokości 3.831.342 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Witold Mojkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/469/14
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/469/14
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/469/14
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 maja 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/469/14
Rady Miejskiej w Łapach
z dnia 30 maja 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe