Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 21/2014 Wójta Gminy Klukowo

z dnia 30 maja 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XXIII/142/14 Rady Gminy Klukowo z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 12.117.417 zł w tym:

a) dochody majątkowe - 93.329 zł

b) dochody bieżące - 12.006.088 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.839.541 zł

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

2) Wydatki budżetowe ogółem: 11.698.442 zł w tym:

a) wydatki majątkowe - 29.300 zł

b) wydatki bieżące - 11.669.142 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.839.541 zł

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 340.877 zł

§ 4. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2014
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 30 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2014
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 30 maja 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetowych:

1) W dz. 751 rozdz. 75113 § 4170 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.670,00 zł, zwiększa się w rozdz. 75113 § 4210 o kwotę 244,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, § 4300 o kwotę 1.409,00 zł na obsługę informatyczną w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego oraz § 4410 o kwotę 17 zł na pokrycie kosztów delegacji służbowych.

2) W dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 100,00 zł, zwiększa się w rozdz. 90003 § 4610 o kwotę 100,00 zł na opłatę odsetek.

3) W dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2.250,00 zł, zwiększa się w rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 2.250,00 zł na opłatę faktury za montaż opraw LED i zegara astronomicznego.

4) W dziale 758 rozdz. 75818 § 4810 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 15.000,00 zł, zwiększa się w dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klukowo I etap.

5) W dziale 852 rozdz. 85219 § 4170 zmniejsza się wydatki z wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 1.926,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia w rozdz. 85212 § 4700 o kwotę 645,00 zł, zwrot kosztów podróży służbowej rozdz. 85212 § 4410 o kwotę 123,00 zł oraz na pokrycie kosztów opłaty od pozwu sądowego w rozdz. 85219 § 4610 o kwotę 1.158,00 zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe