Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 230.2014 Wójta Gminy Szudziałowo

z dnia 30 maja 2014r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885, 938, 1646), w związku z § 11 ust. 3 Uchwały Nr XXV.157.2013 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok - zarządza się, co następuje:

§ 1. 1 . Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę - 4.217 zł

2. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę - 22.888 zł

3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę - 27.105

4. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem - 10.636.007,02 zł

- z tego: bieżące 9.751.203,02 zł, majątkowe 884.804 zł

2) Plan wydatków ogółem - 9.367.494,02 zł

- z tego: bieżące 8.981.214,02 zł, majątkowe 386.280 zł

2. Dochody budżetu w wysokości 523.513 zł pochodzące z refundacji UE przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w 2013 roku.

3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 745.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT


Mariusz Czaban


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 230.2014
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 30 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 230.2014
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 30 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Szudziałowa w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.

1. Na podstawie pisma PUW w Białymstoku FB-II.3111.141.2014.MA z dnia 24.04.2014r. zwiększa się dochody i wydatki w Rozdz. 85213 o kwotę 677 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawa o pomocy społecznej.

2. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DSW-980-12/14 z dnia 15.05.2014r. zwiększa się dochody i wydatki w Rozdz. 75113 o kwotę 3.540 zł, na wypłatę diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

3. Przesunięcia w Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano na wniosek dyrektora ZGK.

4. Przesunięcia w Dz. 801 Oświata i wychowanie dokonano na wniosek dyrektorów szkół.

5. Pozostałych przesunięć między paragrafami w Dz. 600, 750, 754 dokonano po przeanalizowaniu wydatków bieżących zrealizowanych za okres pięciu miesięcy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe