Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 246/14 Wójta Gminy Narewka

z dnia 6 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379) oraz § 12 ust.3 i 4 Uchwały Nr XXVII/236/13 Rady Gminy Narewka z dnia 30grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2014, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 27.404.015 zł w tym:

- dochody bieżące : 14.039.473 zł

- dochody majątkowe: 13.364.542 zł

2) wydatki ogółem : 28.246.954 zł w tym:

- bieżące : 12.878.910 zł

- majątkowe: 15.368.044 zł §

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr Mikołaj Pawilcz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 246/14
Wójta Gminy Narewka
z dnia 6 czerwca 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2014r.

Rodzaj: własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

720

Informatyka

2 724 302

0

2 724 302

72095

Pozostała działalność

2 724 302

0

2 724 302

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

17 269

17 269

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

3 047

3 047

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

2 961

2 961

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

523

523

4127

Składki na Fundusz Pracy

0

170

170

4129

Składki na Fundusz Pracy

0

30

30

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

0

57 460

57 460

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

0

10 140

10 140

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

0

599 357

599 357

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

0

105 769

105 769

4307

Zakup usług pozostałych

0

114 830

114 830

4309

Zakup usług pozostałych

0

20 264

20 264

4437

Różne opłaty i składki

0

13 770

13 770

4439

Różne opłaty i składki

0

2 430

2 430

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 559 806

-1 176 315

1 383 491

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

218 295

218 295

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

133 163

8 500

141 663

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

23 500

1 500

25 000

Razem własne :

27 100 074

0

27 100 074

Razem zlecone:

1 146 880

0

1 146 880

Ogółem:

28 246 954

0

28 246 954

W celu właściwej realizacji projektu: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Narewka" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki; Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion, dokonano korekty planu. Zadanie w całości jest realizowane ze środków przekazanych przez Instytucję Wdrażającą w tym: 85% z budżetu środków europejskich i 15 % z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe