Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXII/687/14 Rady Miasta Białystok

z dnia 23 czerwca 2014r.

zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/530/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379), art. 5 ust. 1 i 4 oraz art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378; z 2014 r. poz. 40) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/530/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2013 r. poz. 2913) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Stawka określona w § 1 pkt 3 lit. a) niniejszej uchwały w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24 grudnia 2013 r.) i może być stosowana po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 2.";

2) w § 2 ust. 2 skreśla się pkt 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i ma zastosowanie od dnia 1 lipca 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe