Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXII/700/14 Rady Miasta Białystok

z dnia 23 czerwca 2014r.

w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 9 - Jaroszówka oraz zwolnienia z opłat za wymianę dowodów rejestracyjnych pojazdów z powodu zmiany adresów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 79b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, poz. 1448, z 2013 r. poz.700, poz. 991, poz. 1446, poz. 1611 oraz z 2014 r. poz. 312, poz. 486. i poz. 529) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ulicy położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 9 - Jaroszówka, w obrębie Nr 14 - Pietrasze, obejmującej działki o numerach geodezyjnych: 798, 792/1, 792/2, 808/1, oznaczonej kolorem żółtym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę - Danuty Siedzikówny.

§ 2. W zakresie uregulowanym w § 1 stwierdza się utratę mocy obowiązującej Uchwały Nr XVII/121/68 Miejskiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 12 kwietnia 1968 r. w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom na terenie m. Białegostoku, w części obejmującej dotychczasowy przebieg ulicy Teodora Duracza.

§ 3. 1. Zwalnia się z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie tych dokumentów, z powodu konieczności zmiany adresu właściciela lub posiadacza pojazdu, wynikającej z § 1 niniejszej uchwały.

2. Zwolnienie z opłat, o których mowa w ust. 1, realizowane będzie w okresie osiemnastu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 4. Zwolnienie z opłat za wydanie dokumentów wskazanych w § 3 ust. 1, nie obejmuje opłaty ewidencyjnej pobieranej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz. 617).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik do Uchwały Nr LXII/700/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 23 czerwca 2014 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe