Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXII/701/14 Rady Miasta Białystok

z dnia 23 czerwca 2014r.

w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 28 - Dojlidy Górne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ulicy położonej w Białymstoku na osiedlu Nr 28 - Dojlidy Górne, w obrębie Nr 24 - Dojlidy Górne, obejmującej części działek o numerach geodezyjnych: 250/38 i 400, oznaczonej kolorem żółtym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę - Waniliowa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik do Uchwały Nr LXII/701/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 23 czerwca 2014 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe