Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L/552/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/493/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z 29 stycznia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 452) wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

2) Zmienia się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

3) Zmienia się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/552/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 czerwca 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/552/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 czerwca 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/552/2014
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 25 czerwca 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe