Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L/557/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 25 czerwca 2014r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Suwałki lub jego jednostkom podległym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/472/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Suwałki lub jego jednostkom podległym (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 235, poz. 2848), zmienia się w § 3 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

Ulgi przyznawane podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na zasadach, o których mowa w § 3 ust. 1, stanowią pomoc publiczną de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L Nr 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r.)".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe