Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/202/14 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta Wysokie Mazowieckie”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 t.j. z późn. zm.) oraz art.90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 t.j. z późn. zm.) w związku z Uchwałą
Nr XLI/200/14 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu miasta Wysokie Mazowieckie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 2187) Rada Miasta Wysokie Mazowieckie uchwala, co następuje:

§ 1. Warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta Wysokie Mazowieckie" określa regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr inż. Józef Sokolik


Załącznik do Uchwały Nr XLII/202/14
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe