Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/204/14 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie nadania Statutu Miejskimu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 t.j. z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 t.j. z późn. zm. ), Rada Miasta Wysokie Mazowieckie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/76/04 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem ( Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 104, poz. 1538 ), uchwała Nr XXII/108/08 z dnia 27 czerwca 2008r. ( Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 170, poz. 1655 ), uchwała Nr LIV/225/10 z dnia 29 października 2010r. ( Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 274, poz. 3402 ).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr inż. Józef Sokolik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/204/14
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 25 czerwca 2014 r.

STATUT

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

§ 1. Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) Statucie - oznacza to statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem,

2) Burmistrzu - oznacza to Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie,

3) Radzie - oznacza to Radę Miasta w Wysokiem Mazowieckiem,

4) Ośrodku - oznacza to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem działa na podstawie :

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.),

4) uchwały nr 22/IV Rady Miasta w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 6 maja 1992r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem

5) niniejszego statutu

§ 3. 1. Ośrodek - jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie do realizacji zadań pomocy społecznej.

2. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie.

3. Siedzibą Ośrodka jest budynek Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie przy ulicy Ludowej 15.

4. Terenem działania Ośrodka jest obszar miasta Wysokie Mazowieckie.

III. CELE I ZADANIA OŚRODKA

§ 4. 1. Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia warunkach odpowiadających godności człowieka, a także doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

2. Ośrodek jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej w szczególności w zakresie:

1) przyznawania i wypłacania przewidzianych ustawą świadczeń z pomocy społecznej;

2) pobudzania społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

3) prowadzenia pracy socjalnej skierowanej na pomoc rodzinom i osobom;

4) prowadzenia działalności zapobiegającej degradacji rodzin i grup społecznych;

5) sporządzanie oceny zasobów w zakresie pomocy społecznej;

6) organizowania usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

7) wytaczania na rzecz osób potrzebujących powództwa o roszczenia alimentacyjne;

8) udzielania schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

9) sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

10) kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

11) pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

12) sporządzania sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu informatycznego.

§ 5. 1. Ośrodek wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej, realizowane przez gminę oraz zadania zlecone gminie przez administrację rządową na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw w ramach pomocy społecznej.

2. Ośrodek realizuje zadania wynikające z:

1) ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182
z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1456 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm),

4) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 966 z późn zm.);

5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012 r.1228 z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

7) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z póź. zm);

8) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.);

9) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - prawo energetyczne (t.j. Dz. U z 2012r. poz. 1059 późn. zm);

10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);

11) ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1442 z późn. zm.);

§ 6. Ośrodek w trakcie realizacji swych zadań statutowych współpracuje z działającymi na jego terenie organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami zajmującymi się niesieniem pomocy oraz kościołami, współpracuje także z administracją rządową, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu Miasta Wysokie Mazowieckie, powiatowymi urzędami pracy, policją, sądami, służbą zdrowia, ubezpieczeniami społecznymi i innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej.

§ 7. Ośrodek do realizacji swoich zadań statutowych może podpisywać stosowne porozumienia na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.

IV. ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 8. 1. Strukturę organizacyjną i podział czynności pomiędzy stanowiska pracy Ośrodka określa Kierownik w regulaminie organizacyjnym w formie zarządzenia.

2. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

§ 9. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz .

§ 10. Do obowiązków Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1) organizowanie pracy Ośrodka,

2) składanie Radzie corocznych sprawozdań z działalności ośrodka oraz przedstawianie potrzeb z zakresu pomocy społecznej,

3) sporządzanie programów z zakresu pomocy społecznej,

4) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej,

5) nadzór i koordynacja pracy podległych pracowników,

6) dbałość o powierzone mienie.

§ 11. 1. Burmistrz udziela Kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz innych spraw należących do właściwości gminy.

2. Upoważnienie, o którym mowa w pkt 1 może być udzielone innej osobie na wniosek Kierownika.

§ 12. W ramach ośrodka tworzy się komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych, realizacja zadania wynikającego z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

V. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 13. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie corocznie ustalonego planu finansowego obejmującego przychody i wydatki zgodnie z uchwałą budżetową Gminy, z zachowaniem przepisów dotyczących gospodarowania środkami publicznym.

§ 14. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.

§ 15. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków.

§ 16. Rachunkowość Ośrodka w zakresie realizacji dochodów i wydatków prowadzi główny księgowy zatrudniony w Ośrodku.

§ 17. Kierownik Ośrodka składa Radzie co roku sprawozdanie z działalności Ośrodka, podając w nim szczegółowe wyniki w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

VI. NADZÓR I KONTROLA

§ 18. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz.

§ 19. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Podlaski.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Rady.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr inż. Józef Sokolik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe