Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/205/14 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Wysokie Mazowieckie

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t.j. z późn. zm.), art.14 ust. 5 pkt 1, art. 14 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 t.j. z późn. zm.) Rada Miasta Wysokie Mazowieckie uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przedszkolach, należy przez to rozumieć przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne prowadzone przez Miasto Wysokie Mazowieckie,

2) dyrektorze, należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola oraz dyrektora szkoły, przy której funkcjonuje oddział przedszkolny,

3) rodzicach, należy przez to rozumieć rodziców oraz prawnych opiekunów.

§ 2. Usługi świadczone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Wysokie Mazowieckie, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i Przedszkolu Miejskim Nr 2 w godzinach od 1000 do 1500, natomiast w oddziałach przedszkolnych w szkołach w godzinach od 800 do 1300.

§ 3. 1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez miasto w wymiarze przekraczającym pięciogodzinny wymiar ustalony dla podstawy programowej wychowania przedszkolnego określony w § 2 zobowiązani są do ponoszenia kosztów świadczeń w wysokości 1,00 zł. za godzinę zajęć w czasie zadeklarowanym, przekraczających podstawę programową.

2. Kwota ta podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

3. Opłata, o której mowa w ust.1 nie obejmuje kosztów wyżywienia, które są naliczane odrębnym trybem.

4. Miesięczna wysokość opłaty za czas odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki godzinowej, o której mowa w ust.1, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 2 wskazanej przez rodziców oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 4. 1. Opłata, o której mowa w § 3 wnoszona jest przez rodziców z góry, do dnia 15 każdego miesiąca.

2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 3 ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w ten sposób, że opłata pobierana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne pomniejsza się proporcjonalnie do liczby godzin w czasie których realizowane są zajęcia wykraczające poza podstawę programową w dniach nieobecności dziecka w przedszkolu.

§ 5. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za dodatkowe świadczenia opiekuńczo wychowawcze określi umowa cywilno-prawna zawarta z rodzicami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVI/84/12 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez miasto Wysokie Mazowieckie.(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 865).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr inż. Józef Sokolik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe