Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/272/14 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzenie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594, poz.645 i poz.1318; z 2014 r. poz.379) oraz art.14 ust.6 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2012r., poz.1356; z 2013r. poz. 1563) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zakaz spożywania napojów alkoholowych na bulwarach w Augustowie wzdłuż rzeki Netty, Kanału Augustowskiego, Kanału Bystrego, bulwarów nad jeziorem Necko, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu w punktach sprzedaży tych napojów.

§ 2. Zakaz spożywania alkoholu w miejscach, o których mowa w § 1, nie obowiązuje w czasie trwania imprez o charakterze ogólnomiejskim na otwartym powietrzu, które odbywają się za zezwoleniem wydanym w związku z ich organizacją. Zakaz spożywania alkoholu nie obowiązuje wyłącznie w miejscu organizacji tych imprez.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzedowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie


Krystyna Wilczewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe