Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/208/14 Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie podziału Powiatu Suwalskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 421 w związku z art. 450, 454, 455 i 456 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, Nr 777, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529, z 2014 r. poz. 179 i 180) oraz art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379) Rada Powiatu w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Suwałkach dokonuje się podziału Powiatu Suwalskiego na okręgi wyborcze, ustala się ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Na ustalenia Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie okręgów wyborczych zainteresowanej radzie gminy, a także wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Suwałkach w terminie 5 dni od daty jej otrzymania.

§ 3. Po jednym egzemplarzu niniejszej uchwały Rady Powiatu w Suwałkach przesyła się niezwłocznie każdej radzie gminy położonej na obszarze Powiatu Suwalskiego oraz Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Suwałkach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Suwałkach.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXII/140/02 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie podziału powiatu suwalskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 31, poz. 780).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady


Sławomir Małachowski


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/208/14
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe