Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/236/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie nadania nowego Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Bielsku Podlaskim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12, pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity- Dz. U. z 2013r., poz. 595, poz. 645, Dz. U. z 2014r., poz. 379) oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity- Dz. U. z 2013r., poz. 674, poz. 675, poz. 829, poz. 1291, poz. 1623, poz. 1645, poz. 1650, z 2014r., poz. 567, poz. 598) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim nadany Uchwałą Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim Nr XLIII/238/06 z dnia 29 czerwca 2006 r., zmieniony Uchwałą Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim Nr XV/114/08 z dnia 28 lutego 2008 r.

§ 2. Nadaje się nowy Statut Powiatowemu Urzędowi Pracy w Bielsku Podlaskim, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Miron Łęczycki


Załącznik do uchwały Nr XXX/236/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe