Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/238/14 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie podziału powiatu bielskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 454 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529, z 2014 r. poz. 179 i poz. 180), po zasięgnięciu opinii rad gmin z terenu powiatu bielskiego, Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału obszaru powiatu bielskiego w celu przeprowadzania wyborów do Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim na następujące okręgi wyborcze:

1) Okręg wyborczy Nr 1, w którym wybiera się 8 radnych, obejmujący obszar miasta Bielsk Podlaski;

2) Okręg wyborczy Nr 2, w którym wybiera się 6 radnych, obejmujący obszar miasta Brańsk oraz gmin: Boćki, Brańsk, Orla, Rudka;

3) Okręg wyborczy Nr 3, w którym wybiera się 3 radnych, obejmujący obszar gmin: Bielsk Podlaski, Wyszki .

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Niniejszą uchwałę przekazuje się Wojewodzie Podlaskiemu, Komisarzowi Wyborczemu
w Białymstoku oraz każdej radzie gminy położonej na obszarze powiatu bielskiego.

§ 3. Na ustalenia niniejszej uchwały zainteresowanej radzie gminy, a także wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Białymstoku w terminie 5 dni od daty ich otrzymania.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń poszczególnych rad gmin z terenu powiatu bielskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Miron Łęczycki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe