Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/157/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie dokonania korekty w opisie granic okręgów wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26 poz.134, Nr 94 poz. 550, Nr 102 poz.588, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 889, Nr 147 poz.881, Nr 171 poz. 1016, Nr 217 poz. 1281 z 2012r. poz. 849) i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142,146, Nr 40. poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Nr 149 poz. 887;z 2012r. poz. 567) na wniosek Burmistrza Nowogrodu - uchwala się, co następuje:

§ 1. W podziale Gminy Nowogród na okręgi wyborcze utworzone Uchwałą Rady Miejskiej w Nowogrodzie nr XVI/91/12 z dnia 23 października 2012 w sprawie podziału Gminy Nowogród na okręgi wyborcze ( Dz. Urz.Woj. Podl. z 2012 poz. 3296) w okręgu wyborczym nr 12 wprowadza się ulice: Kapitana Eugeniusza Kordjaczyńskiego, 33 Pułku Piechoty, Kapitana Franciszka Skowronka, Profesora Franciszka Piaścika, Spokojna.

§ 2. Wykaz okręgów wyborczych w Gminie Nowogród uwzględniający zmiany stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/ 157/14
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Podział Gminy Nowogród na okręgi wyborcze

Liczba mieszkańców Gminy Nowogród wg stanu na dzień 31 marca 2014 r.1)Liczba mieszkańców na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje siępodziału gminy na okręgi wyborcze (art. 13 ust.2 Kodeksu wyborczego) :

Liczba wybieranych radnych: 15

Jednolita norma przedstawicielstwa: 275

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba mieszkańców w okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Kupnina,
Szablak

218

1

2

Baliki,
Morgowniki,
Ptaki,
Serwatki

211

1

3

Jankowo-Młodzianowo
Jankowo-Skarbowo,

313

1

4

Dzierzgi,
Sulimy
Chmielewo,
Grądy

320

1

5

Grzymały,
Sławiec

358

1

6

Mątwica I

285

1

7

Mątwica II

248

1

8

Nowogród:
Mickiewicza
Obrońców Nowogrodu
Poległych
Strzelców Kurpiowskich
Tońskiego
550-Lecia

282

1

9

Nowogród:
Generała Sikorskiego
Kościelna
Majora Sikory
Marszałka Piłsudskiego
Muzealna
Października
1 Maja
Zamkowa
Ziemowita
Zjazd

219

1

10

Nowogród:
Grunwaldzka
Miła
Podmiejska
Pogodna
Porucznika Jarzyny
Radosna
Spokojna
Wojska Polskiego

253

1

11

Nowogród:
Kozia
Morska
Nadnarwiańska
Piękna
Podgórska
Staromostowa
Śródpolna
Świerczewskiego
Wesoła
Zdrojowa
11 Listopada

290

1

12

Nowogród:
Adama Chętnika
Kapitana Eugeniusza Kordjaczyńskiego
Kapitana Franciszka Skowronka
Klonowa
Leśna
Miastkowska od nr 9
Profesora Franciszka Piaścika
Stacha Konwy
Sosnowa
Targowa
33 Pułku Piechoty
Zygmunta Glogera

260

1

13

Nowogród:
Miastkowska od nr 1 do 8
Zielona bez nr 7a,7b,7c,9 (bloki)

280

1

14

Nowogród:
Nowa
Zielona nr 7a,7b,7c,9 (bloki)

349

1

15

Nowogród:
Cmentarna
Kościuszki
Łomżyńska
Rynek

236

1

Ogółem:

4122

15

Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe