Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/158/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie dokonania korekty w opisie granic obwodu głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art 12 § 2, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112,Nr 26 poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012r poz. 849) na wniosek Burmistrza Nowogrodu uchwala się, co następuje:

§ 1. W podziale Gminy Nowogród na obwody g ł osowania utworzone uchwa łą nr XVIII/102/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nowogród na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz.Urz.Woj. Podl. z 2013 poz.534) w obwodzie głosowania Nr 4 wprowadza się ulice: Kapitana Eugeniusza Kordjaczyńskiego, 33 Pułku Piechoty, Kapitana Franciszka Skowronka, Profesora Franciszka Piaścika, Spokojna.

§ 2. Podział Gminy Nowogród na stałe obwody głosowania uwzględniający zmiany stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/158/14
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Podział Gminy Nowogród na stałe obwody głosowania

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Mątwica I, Mątwica II

Klub wiejski w Mątwicy

2

wsie: Baliki

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 13

Chmielewo

Dzierzgi

Grądy

Grzymały

Jankowo Młodzianowo

Jankowo-Skarbowo

Kupnina

Morgowniki

Ptaki

Serwatki

Sławiec

Sulimy

Szablak

3

Miasto Nowogród ulice:

Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie
ul. 11 Listopada 12

Generała Sikorskiego

Grunwaldzka

11 Listopada

Kościelna

Kozia

Majora Sikory

Marszałka Piłsudskiego

Mickiewicza

Miła

Morska

Muzealna

Nadnarwiańska

Obrońców Nowogrodu

Października

1 Maja

550-Lecia

Piękna

Podmiejska

Podgórska

Pogodna

Poległych

Porucznika Jarzyny

Radosna

Spokojna

Staromostowa

Strzelców Kurpiowskich

Śródpolna

Świerczewskiego

Tońskiego

Wesoła

Wojska Polskiego

Zamkowa

Zdrojowa

Ziemowita

Zjazd

4

Miasto Nowogród ulice:

Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie
ul. 11 Listopada 12
Adama Chętnika

Cmentarna

Kapitana Eugeniusza Kordjaczyńskiego

Kapitana Franciszka Skowronka

Klonowa

Kościuszki

Leśna

Łomżyńska

Miastkowska

Nowa

Profesora Franciszka Piaścika

Rynek

Stacha Konwy

Sosnowa

Targowa

33 Pułku Piechoty

Zielona

Zygmunta Glogera

Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe