reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 18/67/14 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 30 maja 2014r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645, z 2014 r. poz. 379), art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379) oraz § 12 pkt. 4) uchwały Nr XXVII/225/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu na rok 2014 o kwotę 15.000 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2014:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 88.579 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 103.579 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 57.133.464 zł.,

a) plan dochodów bieżących 50.605.707 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 6.527.757 zł.,

2) plan wydatków ogółem 58.844.267 zł.,

a) plan wydatków bieżących 49.915.935 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 8.928.332 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.710.803 będą wolne środki w kwocie 275.420 zł. oraz przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.435.383 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr inż. Mariusz Korzeniewski

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18/67/14
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 30 maja 2014 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

39 802 607

0

0

39 802 607

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 405 205

0

0

1 405 205

majątkowe

majątkowe

6 527 757

0

0

6 527 757

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 217 907

0

0

1 217 907

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

852

Pomoc społeczna

0

0

15 000

15 000

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

0

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

0

0

15 000

15 000

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

0

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

0

0

15 000

15 000

bieżące

10 788 100

0

15 000

10 803 100

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4 291 000

0

0

4 291 000

Ogółem:

57 118 464

0

15 000

57 133 464

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

6 914 112

0

0

6 914 112

bieżące

50 590 707

0

15 000

50 605 707

majątkowe

6 527 757

0

0

6 527 757


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 18/67/14
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 30 maja 2014 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2014 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

30 000

0

30 000

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

30 000

0

30 000

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

20 288

20 288

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

20 288

20 288

0

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

600

Transport i łączność

przed zmianą

10 919 009

3 677 509

7 241 500

zmniejszenie

-84 496

-84 496

0

zwiększenie

84 496

84 496

0

po zmianach

10 919 009

3 677 509

7 241 500

60014

Drogi publiczne powiatowe

przed zmianą

10 916 009

3 674 509

7 241 500

zmniejszenie

-84 496

-84 496

0

zwiększenie

84 496

84 496

0

po zmianach

10 916 009

3 674 509

7 241 500

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

przed zmianą

1 231 535

1 231 535

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

70 560

70 560

0

po zmianach

1 302 095

1 302 095

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

przed zmianą

216 453

216 453

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

12 207

12 207

0

po zmianach

228 660

228 660

0

4120

Składki na Fundusz Pracy

przed zmianą

26 206

26 206

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

1 729

1 729

0

po zmianach

27 935

27 935

0

4270

Zakup usług remontowych

przed zmianą

418 000

418 000

0

zmniejszenie

-84 496

-84 496

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

333 504

333 504

0

801

Oświata i wychowanie

przed zmianą

16 727 732

16 727 732

0

zmniejszenie

-4 083

-4 083

0

zwiększenie

4 083

4 083

0

po zmianach

16 727 732

16 727 732

0

80120

Licea ogólnokształcące

przed zmianą

4 762 874

4 762 874

0

zmniejszenie

-4 083

-4 083

0

zwiększenie

4 083

4 083

0

po zmianach

4 762 874

4 762 874

0

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

przed zmianą

285 801

285 801

0

zmniejszenie

-4 083

-4 083

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

281 718

281 718

0

4280

Zakup usług zdrowotnych

przed zmianą

1 340

1 340

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

500

500

0

po zmianach

1 840

1 840

0

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

25 700

25 700

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

3 000

3 000

0

po zmianach

28 700

28 700

0

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

przed zmianą

3 960

3 960

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

583

583

0

po zmianach

4 543

4 543

0

Wydatki razem:

przed zmianą

47 990 879

39 092 547

8 898 332

zmniejszenie

-88 579

-88 579

0

zwiększenie

88 579

88 579

0

po zmianach

47 990 879

39 092 547

8 898 332

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

852

Pomoc społeczna

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

15 000

15 000

0

po zmianach

15 000

15 000

0

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

15 000

15 000

0

po zmianach

15 000

15 000

0

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

1 045

1 045

0

po zmianach

1 045

1 045

0

4120

Składki na Fundusz Pracy

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

168

168

0

po zmianach

168

168

0

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

13 666

13 666

0

po zmianach

13 666

13 666

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

przed zmianą

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

121

121

0

po zmianach

121

121

0

Wydatki razem:

przed zmianą

10 788 100

10 788 100

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

15 000

15 000

0

po zmianach

10 803 100

10 803 100

0

Razem

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

58 829 267

49 900 935

8 928 332

zmniejszenie

-88 579

-88 579

0

zwiększenie

103 579

103 579

0

po zmianach

58 844 267

49 915 935

8 928 332

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama