| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/241/2014 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 17 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit.c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r poz.594, poz.1318) oraz art. 211,212, 214, 215, 217, 235,236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz.938), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwieksza się plan dochodów o kwotę 1.688.843 zł z tego:

1) Zadania własne : 1.688.843 zł

a) 010, rozdział 01095 § 0770 62.900 zł

b) 010, rozdział 01010 § 0960 27.000 zł

c) 010, rozdział 01010 § 2710 27.000 zł

d) 400, rozdział 40095 § 0960 925.823 zł

e) 600, rozdział 60016 § 6330 561.048 zł

f) 801, rozdział 80101 § 0970 2.589 zł

g) 801, rozdział 80110 § 0970 6.054 zł

h) 801, rozdział 80110 § 2700 2.070 zł

i) 900, rozdział 90003 § 2007 22.939 zł

j) 853, rozdział 85395 § 2007 1.377 zł

k) 853, rozdział 85395 § 2009 243 zł

l) 921, rozdział 92109 § 2007 24.900 zł

m) 926, rozdział 92695 § 2007 24.900 zł

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.646.768 zł z tego:

1) Zadania własne : 1.646.768 zł

a) 010, rozdział 01095 § 0960 18.000 zł

b) 010, rozdział 01095 § 2710 18.000 zł

c) 400, rozdział 40095 § 6297 254.087 zł

d) 400, rozdział 40095 § 6299 1.018.286 zł

e) 758, rozdział 75807 § 2920 269.239 zł

f) 926, rozdział 92695 § 6297 69.156 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 703.064 zł z tego:

1) Zadania własne : 703.064 zł

a) 010, rozdział 01010 § 4170 2.000 zł

b) 010, rozdział 01010 § 4270 79.000 zł

c) 600, rozdział 60016 § 6050 468.597 zł

d) 600, rozdział 60016 § 4170 26.000 zł

e) 600, rozdział 60016 § 4270 30.000 zł

f) 600, rozdział 60017 § 4300 8.000 zł

g) 801, rozdział 80101 § 4210 2.589 zł

h) 801, rozdział 80110 § 4170 2.070 zł

i) 801, rozdział 80110 § 4210 700 zł

j) 801, rozdział 80110 § 4270 2.770 zł

k) 801, rozdział 80110 § 4300 2.584 zł

l) 801, rozdział 80114 § 4170 1.800 zł

m) 853, rozdział 85395 § 4177 1.275 zł

n) 853, rozdział 85395 § 4179 225 zł

o) 853, rozdział 85395 § 4217 102 zł

p) 853, rozdział 85395 § 4219 18 zł

q) 900, rozdział 90015 § 4300 32.000 zł

r) 921, rozdział 92109 § 4210 5.000 zł

s) 921, rozdział 92109 § 4300 5.000 zł

t) 926, rozdział 92695 § 6059 31.834 zł

u) 926, rozdział 92695 § 4210 1.500 zł

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł 497.437 z tego:

1) Zadania własne : 497.437 zł

a) 010, rozdział 01010 § 4300 54.000 zł

b) 400, rozdział 40095 § 6057 254.087 zł

c) 400, rozdział 40095 § 6059 108.894 zł

d) 600, rozdział 60016 § 4300 8.000 zł

e) 801, rozdział 80113 § 4300 1.800 zł

f) 926, rozdział 92695 § 6057 69.156 zł

g) 926, rozdział 92695 § 4300 1.500 zł

§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zadania inwestycyjne w 2014 roku określa załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały

§ 9. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 25.788.909 zł. w tym bieżące -15.536.299 zł majątkowe-10.252.610 zł.

2) Plan wydatków ogółem 28.638.589 zł w tym bieżące -14.185.324 zł majątkowe -14.453.265 zł.

§ 10. Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 2.849.680 zł. Żródłem finansowania deficytu będzie zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.800.000zł oraz wolne środki w wysokosci 49.680 zł.

§ 11. Na spłatę w 2014 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 413.872zł przeznacza się wolne środki.

§ 12. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 11.065.533 zł

2) sfinansowanie deficytu budżetu- w kwocie 2.800.000 zł

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości określonej w pragrafie 12 niniejszej uchwały

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Andrzej Zbigniew Sycewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/241/2014
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 17 czerwca 2014 r.

I. Plan dochodów zwiększył się o kwotę 42.075 zł z następujących tytułów:

- na podstawie decyzji Ministra Finansów pismo ST2/4826/14-6/DWX/14 RWPD-135091/RD-33783 z dnia czwartego kwietnia 2014roku zmniejszono subwencje wyrównawczą na 2014rok o kwotę 269.239zł W związku ze zmniejszeniem udziału środków z unii europejskiej zmniejszono dochody o kwotę 69.156zł na zadania inwestycyjne dotyczące budowy siłowni zewnętrznych w miejscowości Kłopoty Bujny, Wólce Nadbużnej, w Rogawce i Czartajewie. Jednocześnie zwiększono wydatki własne o kwotę 31.834zł. Zwiększono dochody własne z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych o kwotę 62.900zł. W związku z przyjęciem wniosku o dofinansowanie zadania p.n."Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 109508B, 109516 i 109517B wraz z modernizacją oświetlenia i budową przejścia dla pieszych w miejscowości Wólka Nadbużna na ternie gminy Siemiatycze" z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Gminnych", wprowadzono po stronie dochodów kwotę 561.048zł, zwiększono również wydatki o kwotę 177.097zł. Urealniono plan dochodów i wydatków na zadanie pod nazwą "Solary szansą na poprawę życia mieszkańców gminy Siemiatycze", w związku z zakończeniem podpisywania umów z mieszkańcami i złożeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku Zwiększono dochody i wydatki związane z wykonaniem przepompowni ścieków w Czartajewie. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum w Siemiatyczach zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.284zł . Szkoła otrzymała dofinansowanie z funduszu prewencyjnego PZU na zakup wycieraczek antypoślizgowych w wysokości 700zł oraz dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 2.584zł na częściowe pokrycie kosztów wymiany polsko-niemieckiej. Zwiększono dochody własne w wysokości 2.070zł na wsparcie nauki języka angielskiego w ramach programu YOUNGSTER PLUS .Z PZU Gimnazjum Gminne otrzymało odszkodowanie w wysokości 2.770zł za uszkodzenie rynny w wyniku gradu., zaś Szkoła Podstawowa w Czartajewie otrzymała odszkodowanie w wysokości 2.589zł Zwiększono dochody i wydatki w kwocie 1.620zł na kontynuację programu finansowanego środkami z unii europejskiej i budżetu państwa "Znów aktywni" Wprowadzono po stronie dochodów środki z unii europejskiej na refundację wydatków sfinansowanych w ubiegłym roku środkami własnymi gminy: - w rozdziale 92109 kwotę 24.900zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Wiercień Duży", -w rozdziale 92695 kwotę 24.900zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Promocja aktywnego trybu życia poprzez budowę kolorowego placu zabaw w miejscowości Boratyniec Ruski", - w rozdziale 9003 kwotę 22.939zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą" Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach".

II. Plan wydatków zwiększył się o kwotę 205.627 zł

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Nr109453B Moczydły- Kłopoty Stanisławy na kwotę 184.000zł Zwiększono o 90.000zł wydatki na zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi gminnej w Kajance oraz o 17.500 zł na przebudowę drogi gminnej w Rogawce. Zwiększono wydatki własne na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 30.000zł. Zwiększono wydatki na montaż lamp ulicznych o kwotę 32.000zł Dokonano przesunięć w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/241/2014
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 17 czerwca 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

600

60016

Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 109508B, 109516B i 109517B wraz z modernizacją oświetlenia i budową przejść dla pieszych w miejsowości Wólka Nadbużna na terenie gminy Siemiatycze

1 122 097

1 122 097

1 049

1 121 048

Urząd Gminy Siemiatycze

2

600

60016

Przebudowa drogi gminej w Rogawce

117 500

117 500

37 500

80 000

Urząd Gminy Siemiatycze

3

600

60016

Przebudowa drogi gminej w Kajance

190 000

190 000

40 000

150 000

Urząd Gminy Siemiatycze

4

720

72095

Budowa nadbużanskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej

5 618 938

5 577 517

836 628

4 740 889

Urząd Gminy Siemiatycze

5.

926

92695

Budowa placu zabaw pt Uśmiech dziecka w miejscowości Rogawka

96 500

95 000

70 100

24 900

Urząd Gminy Siemiatycze

6.

926

92695

Budowa kolorowego placu zabaw w miejscowości Czartajew

96 500

96 500

71 600

24 900

Urząd Gminy Siemiatycze

7.

630

63095

Budowa parku linowego i remont dwóch domków letniskowych w miejscowości Wólka Nadbużna

799 107

799 107

480 425

318 682

Urząd Gminy Siemiatycze

8.

400

40095

Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze

4 796 049

4 728 451

480 953

925 823

3 321 675

Urząd Gminy Siemiatycze

9.

720

72095

"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II administracja samorządowa"

216 902

216 902

32 536

184 366

Urząd Gminy Siemiatycze

10.

926

92695

Siłownia zewnętrzna " w zdrowym ciele zdrowy duch", szansą na aktywny tryb życia w miejscowosci Wólka Nadbużna

96 183

96 183

84 558

11 625

Urząd Gminy Siemiatycze

11.

926

92695

Siłownia zewnętrzna w miejscowości Kłopoty Bujny szansą na aktywny tryb życia mieszkańców wsi

99 008

99 008

87 383

11 625

Urząd Gminy Siemiatycze

12

600

60016

Przebudowa drogi gminnej Nr 109483B Moczydły- Kłopoty Stawnisławy

184 000

184 000

34 000

150 000

Urząd Gminy Siemiatycze

Ogółem

13 432 784

13 322 265

458 726

1 798 006

2 426 871

8 638 662

x

poz.1 na kwotę 1.122.097zł składa się: udział partnerów zadania jst- 560.000zł -środki z budżetu państwa -561.048 zł oraz udział własny -1.049zł

poz.8 - udział mieszkańców wspólfinansujących zadanie - 925.823zł (20% kosztów)

poz.2-udział partnerów- jst- 80.000zł

poz.3-udział partnerów- jst- 150.000zł

poz.12-udział partnerów- jst 150.000zł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/241/2014
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 17 czerwca 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dział, rozdział,
paragraf)

Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(6+7)

w tym:

Planowane wydatki

Środki
z budżetu krajowego

Środki
z budżetu UE

2014 rok

Wydatki razem (9+13)

z tego:

Środki z budżetu krajowego**

Środki z budżetu UE

Wydatki razem (10+11+12)

z tego, źródła finansowania:

Wydatki razem (14+15+16+17)

z tego, źródła finansowania:

pożyczki
i kredyty

obligacje

pozostałe

pożyczki
i kredyty

obligacje

pozostałe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

Wydatki majątkowe razem:

x

11 819 187

3 172 025

8 647 162

11 708 668

3 070 006

1 798 006

1 272 000

8 638 662

8 638 662

1

Nazwa projektu:

Budowa placu zabaw pt Uśmiech dziecka w miejscowości Rogawka

Razem wydatki:

926r.92695

96 500

71 600

24 900

95 000

70 100

70 100

24 900

24 900

2014

95 000

70 100

24 900

95 000

70 100

70 100

24 900

24 900

2013

1 500

1 500

2.

Nazwa projektu:

Budowa nadbużańsiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej-I i II etap

Razem wydatki:

720r.72095

5 618 938

869 549

4 749 389

5 577 517

836 628

836 628

4 740 889

4 740 889

2013

31 421

31 421

2014

5 577 517

836 628

4 740 889

5 577 517

836 628

836 628

4 740 889

4 740 889

2015

10 000

1 500

8 500

3.

Nazwa projektu:

Budowa kolorowego placu zabaw w miejscowości Czartajew

Razem wydatki:

926r.92695

96 500

71 600

24 900

96 500

71 600

71 600

24 900

24 900

2 014

96 500

71 600

24 900

96 500

71 600

71 600

24 900

24 900

4.

Solary szansą na poprawę życia mieszkańców Gminy Siemiatycze

Razem wydatki:

400r40095

4 796 049

1 474 374

3 321 675

4 728 451

1 406 776

480 953

925 823

3 321 675

3 321 675

2013

67 598

67 598

2014r

4 728 451

1 406 776

3 321 675

4 728 451

1 406 776

480 953

925 823

3 321 675

3 321 675

5.

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II administracja samorządowa

6.

Razem wydatki

720r72095

216 902

32 536

184 366

216 902

32 536

32 536

184 366

184 366

2014

216 902

32 536

184 366

216 902

32 536

32 536

184 366

184 366

7.

Budowa parku linowego i remont dwóch domków letniskowych w miejscowości Wólka Nadbużna

Razem wydatki

630r.63095

799 107

480 425

318 682

799 107

480 425

480 425

318 682

318 682

2014

799 107

480 425

318 682

799 107

480 425

480 425

318 682

318 682

8.

Siłownia zewnętrzna " w zdrowym ciele zdrowy duch", szansą na aktywny tryb życia w miejscowosci Wólka Nadbużna

Razem wydatki

926r.92695

96 183

84 558

11 625

96 183

84 558

84 558

11 625

11 625

2014

96 183

84 558

11 625

96 183

84 558

84 558

11 625

11 625

9.

Siłownia zewnętrzna w miejscowości Kłopoty Bujny szansą na aktywny tryb życia mieszkańców wsi

Razem wydatki

926r.92695

99 008

87 383

11 625

99 008

87 383

87 383

11 625

11 625

2014

99 008

87 383

11 625

99 008

87 383

87 383

11 625

11 625

Wydatki bieżą ce razem

12960

1 944

11 016

4 860

729

729

4 131

4 131

1.

Nazwa projektu

Znów aktywni -aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Razem wydatki

853r.85395

12 960

1 944

11 016

4 860

729

729

4 131

4 131

2012,2013

8 100

1 215

6 885

2014

4 860

729

4 131

4 860

729

729

4 131

4 131

Środki z Europejskich Funduszy Strukturalnych zostanły wprowadzone do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/241/2014
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 17 czerwca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 2013 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

3 263 552

1.

Kredyty

§ 952

2 800 000

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki- kredyty na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

0

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

0

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy 1.

§ 950

463 552

Rozchody ogółem:

413 872

1.

Spłaty kredytów

§ 992

215 000

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

25 100

3.

Spłaty pożyczek-kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

173 772

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »