Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 477/LVI/14 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 9 lipca 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Łomża, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od opłat

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 2 i 3 oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez żłobek prowadzony przez Miasto Łomża w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości1,00 zł(słownie: jeden złoty).

2. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony (na wniosek rodzica) pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Łomża - powyżej 10 godzin dziennie w wysokości1,00 zł(słownie: jeden złoty)za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

§ 2. 1. Uchwala się częściowe zwolnienie od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku publicznym w wysokości 50% opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 z tytułu uczestnictwa rodziny dziecka w Programie ,,Karta Dużej Rodziny" - Miasta Łomża.

2. Podstawą udzielenia zniżki wskazanej w ust. 1 jest przedłożenie dyrektorowi żłobka do wglądu ,,Karty Dużej Rodziny".

§ 3. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka na poziomie7,00 zł(słownie: siedem złotych)dziennej stawki żywieniowej.

§ 4. Zwalnia się z opłaty wskazanej w § 1 ust. 1 uczestników ,,Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" realizowanego przez Miasto Łomża - w okresie od 01 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe