Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/454/2014 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 9 lipca 2014r.

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379) oraz art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191), po uzgodnieniu uchwały ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli - uchwala się, co następuje :

§ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVII/263/09 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 94, poz. 1032 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. b otrzymuje następujące brzmienie:

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu,";

2) w § 20 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Supraśla oraz dyrektor za zgodą Burmistrza Supraśla może przyznać nagrodę w innym czasie z zachowaniem procedur określonych w niniejszej uchwale.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Wojciech Fiłonowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe