Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/169/14 Rady Gminy Janów

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ,645 i 1318) oraz art. 211, art. 212 , art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646) Rada Gminy Janów postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy :

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 217 na zadania bieżące zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Zmniejsza sie plan dochodów o kwotę 1 zł na zadania bieżące zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 677 , w tym :

1) na zadania bieżące -34 177 zł,

2) na zadania majątkowe -6 500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35 461 na zadania bieżące zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu na 2014 rok dotyczący zadań inwestycyjnych na 2014 rok , zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetu gminy - 12 803 030 zł tego:

- bieżące w wysokości - 12 403 030

- majątkowe w wysokości - 400 000 zł

2) plan wydatków budżetu gminy - 13 180 897 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 11 305 428

- majątkowe w wysokości -1 875 469 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 377 867 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Janów na 2014 rok stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Bakun


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/169/14
Rady Gminy Janów
z dnia 24 czerwca 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/169/14
Rady Gminy Janów
z dnia 24 czerwca 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/169/14
Rady Gminy Janów
z dnia 24 czerwca 2014 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/169/14
Rady Gminy Janów
z dnia 24 czerwca 2014 r.

1. Wprowadzono dotację z Województwa Podlaskiego na zakup sprzeętu ratowniczo gaśniczego dla OSP Rudawka.

2. Zwiększenie dochodów za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu.

3. Zmniejszenie dotacji na wypłatę dodatku energetycznego

4. Zwiększenie wydatków majątkowych na rozbudowę sieci wodociągowej na stadionie w Janowie.

5. Przesunięcia między paragrafami z zakresu wydatków płacowych dotyczących osób zatrudnionych za pośrednictwem Biura Pracy.

6. Przesunięcia między paragrafami w OSP

7. Przesunięcia między paragramai wydatków na wypłatę diet dla członków komisji zatrudnionych przy wyborach do Parlamentru Europejskiego.

8. Przesunięcia między paragrafami w Pomocy Społecznej.

8. Zwiększenie wydatków na zakup energii na Hali Sportowej.

9. Uzyskując akceptację Wójta Gminy zmniejszono rezerwę ogólną.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe