Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/206/14 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18,ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 j.t. z póź. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załacznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych oraz zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 100 000 zł, zgodnie z załacznikiem Nr 2

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie
z załącznikiem Nr 3

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu miasta w wysokości 35 684 019 w tym: dochody bieżące 27 627 207 zł, dochody majątkowe 8 056 812 i przychody w wysokości 234 574 zł

2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 34 893 593 w tym: wydatki bieżące 22 993 109 zł, wydatki majątkowe 11 900 484 i rozchody w wysokości 1025 000 zł

3) Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 790 426 przeznacza się na spłatę rat kredytów

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr inż. Józef Sokolik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/206/14
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/206/14
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/206/14
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/206/14
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Powyższe zmiany dotyczą:

I. Zwiększenia dochodów z tytułu:

1) odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych kwota 38 000zł

2) wpływów z opłaty skarbowej kwota 56 000zł

3) ) otrzymanej dotacji na realizację rządowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej /PUW FB-II.3111.188.2014.MA/ oraz wydatków na ten cel kwota 12 393zł

II. Zwiększenia wydatków na:

1) wykonanie robot drogowych- asfalt ulica Długa i Wiosenna kwota 37 000zł

2) dokumentacje techniczną na kanał sanitarny, kanał deszczowy i drogę - sięgacz od ulicy Jagiellońskiej kwota 3 000zł

3) przebudowa oświetlenia ulicznego i linii energetycznej ulicy Szpitalnej kwota 146 000zł

4) doposażenie sal dla dzieci 6 letnich w związku z obowiązkiem szkolnym od września b.r. oraz wykonanie przyłącza elektrycznego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 kwota 39 000zł

5) wykonanie przyłącza elektrycznego w budynku Gimnazjum kwota 13 500zł

6) przebudowa placu przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 kwota18 500zł

7) renowacja płyty boiska na stadionie miejskim kwota 12 000zł

8) dotację dla samorządowej Instytucji Kultury MOK na bieżącą działalność kulturalno-sportową kwota 15 000zł

III. Zmniejszenia ogólnej rezerwy budżetowej o kwotę 100 000zł

IV. Zmniejszenie wydatków na budowę przyłączy elektrycznych ulicy Dolnej kwota 90 000zł

V. Przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu dotyczących realizacji

1) Urząd Miasta (gospodarka gruntami i nieruchomościami) na kwotę 1 000zł

2) Szkoła Podstawowa Nr1(zakupy środków czystości do stołówki szkolnej oraz działalność świetlicy Arkadia) na kwotę 2 600 zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe