Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 1/2014 Zarządu Zambrowskiego Związku Gmin

z dnia 24 marca 2014r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku w 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie podstawie art. 73a. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i § 11 pkt. 2 Statutu Związku uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Związku w 2013 r. wg którego:

- plan dochodów 28 996

- wykonanie 27 608

- plan wydatków 30 471

- wykonanie 29 965 szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu stanowią załączniki Nr: 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedłożyć Zgromadzeniu Związku oraz przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/2014
Zarządu Zambrowskiego Związku Gmin
z dnia 24 marca 2014 r.

I. Dochody

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan po zmianach
na 2013r.

Wykonanie


%

750

Administracja publiczna

28.996

27.548

95

75 095

Pozostała działalność

28.996

27.548

95

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz
związków gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań bieżących

28.996

27.548

95

758

Różne rozliczenia

0

60

0

75814

Różne rozliczenia finansowe

0

60

0

0920

Pozostałe odsetki

0

60

0

Ogółem

28.996

27.608

95


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/2014
Zarządu Zambrowskiego Związku Gmin
z dnia 24 marca 2014 r.

II. Wydatki

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan po zmianach
na 2013 r.

Wykonanie


%

750

Administracja publiczna

16.271

15.968

98

75095

Pozostała działalność

16.271

15.968

98

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

12.000

11.953

99

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.000

1.000

100

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

2.071

2.365

114

4120

Składki na Fundusz Pracy

200

49

25

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300

0

0

4300

Zakup pozostałych usług

500

601

120

4410

Podróże służbowe krajowe

200

0

0

758

Różne rozliczenia

300

0

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

300

0

0

4810

Rezerwy

300

0

0

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13.900

13.997

101

90002

Gospodarka odpadami

13.900

13.997

101

4300

Zakup usług pozostałych

13.900

13.997

101

Ogółem

30.471

29.965

98


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1/2014
Zarządu Zambrowskiego Związku Gmin
z dnia 24 marca 2014 r.

Część .
opisowa

do uchwały Nr 1/2014 Zarządu Zambrowskiego Związku Gmin

w sprawie realizacji budżetu Związku w 2013 r.

Budżet na 2013 r. został uchwalony w dniu 28.01.2013 r. i nie był zmieniany w ciągu roku.

Większość pozycji budżetu Związku, tak w dochodach, jak i w wydatkach wykonane zostały w granicach planu.

Poniesione wydatki w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75095 Pozostała działalność były mniejsze od planowanych. Na obniżenie wydatków wpłynęły następujące pozycje:

- brak kosztów związanych z podróżami służbowymi,

- niższe koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia.

W pozostałym zakresie realizacja budżetu przebiegała zgodnie z założeniami.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe