Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 528/14 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 257 pkt 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz 1646, z 2014 r. poz. 379) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr XL/256/13 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2014 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz. 225, poz. 872, poz. 882, poz. 1187, poz. 1220, poz. 1686, poz. 1829, poz. 1830, poz. 1973, poz. 2005, poz. 2200, poz. 2302, poz. 2373) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 64.934.985 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 62.530.579 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.364.317 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 50.608 zł),

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 2.404.406 zł (z czego: dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 407.433 zł);

3) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 64.060.590 zł, w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 60.279.209 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.364.317 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 31.000 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 50.608 zł),

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 3.781.381 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 0 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 416.433 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 12.500 zł);

4) nadwyżka budżetu w kwocie 874.395 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta


Jarosław Borowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 528/14
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

16 105

16 105

w tym wydatki bieżące

16 105

16 105

w tym wydatki majątkowe

0

0

A

Wydatki na zadania własne

16 105

16 105

w tym wydatki bieżące

16 105

16 105

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

16 105

16 105

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi

16 105

16 105

§ 4300

Zakup usług pozostałych

16 105

0

§ 4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

0

16 105

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

0

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe