Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Zarządu Powiatu Kolneńskiego

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie powierzenia Gminie Grabowo zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.260 ze zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), uchwały Rady Powiatu Kolneńskiego Nr XXXIII/225/14 z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Grabowo zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i uchwały Rady Gminy Grabowo Nr XXVIII/161/14 z dnia 4 czerwca 2014 w sprawie przyjęcia przez Gminę Grabowo od Powiatu Kolneńskiego zadania w zakresie zarządzania publiczną droga powiatową Nr 1867 B i Nr 488

pomiędzy

Powiatem Kolneńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kolneńskiego w imieniu którego działają :

1. Henryk Duda- Starosta

2. Adam Wojciech Sekściński - Wicestarosta

a Gminą Grabowo reprezentowaną przez Wójta Gminy - Józefa Wiszowatego

zostało zawarte porozumienie nastepujacej treści :

§ 1. Zarząd Powiatu Kolneńskiego, działając jako zarządca dróg powiatowych, przekazuje, a Wójt Gminy Grabowo, działając jako zarządca dróg gminnych, przyjmuje do prowadzenie przez Gminę zadania zarządzania drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Grabowo, tj. dwoma odcinkami drogi powiatowej Nr 1867 B, o łącznej długości 404,75 m. położonymi w miejscowościach: Grabowo i Stare Guty.

§ 2. Gmina Grabowo, w odniesieniu do dróg o których mowa w § 1, przyjmuje do realizacji zadania zarządcy dróg powiatowych wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w tym:

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

3) pełnienie funkcji inwestora;

4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;

7) koordynacja robót w pasie drogowym;

8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

10) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;

11) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;

12) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

13) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

14) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

15) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

16) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

17) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;

18) nabywanie na rzecz Powiatu nieruchomości pod pasy drogowe dróg powiatowych i gospodarowanie nimi, na podstawie stosownego pełnomocnictwa;

19) nabywanie na rzecz Powiatu nieruchomości innych niż wymienione w pkt 18 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi, na podstawie stosownego pełnomocnictwa.

§ 3. Gmina przyjmuje do realizacji zadania zarządcy dróg powiatowych wynikające z innych przepisów, w tym:

1) przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu robót w pasie drogowym i przywróceniu odcinka pasa do poprzedniego stanu użyteczności.

2) dokonywanie komisyjnego odbioru zajmowanych odcinków pasa drogowego.

3) uzgadnianie planów zabudowy terenów sąsiadujących z pasem drogowym, uzgadnianie projektów i wydawanie opinii w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

4) prowadzenie w imieniu i na rzecz Powiatu gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.

§ 4. 1. Zadania przekazane niniejszym porozumieniem Gmina będzie wykonywała za pośrednictwem właściwych organów w formach przewidzianych prawem.

2. Właściwe organy Gminy w celu realizacji zadań będą podejmowały odpowiednie czynności, tj. uchwały, decyzje administracyjne, umowy, postanowienia, czynności egzekucyjne itd.

3. Czynności gospodarowania nieruchomościami Gmina wykonuje na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.

4. Gmina może zadania wynikające z niniejszego porozumienia wykonywać za pośrednictwem zarządu dróg.

§ 5. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia zadań wynikających z niniejszego porozumienia wg kryteriów legalności, celowości i gospodarności.

§ 6. Opłaty i kary pobrane z tytułu realizacji zadań wynikających z niniejszego porozumienia pozostają w dyspozycji Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z porozumienia w zakresie zarządzania drogami powiatowymi, w szczególności na remonty, modernizacje i przebudowy dróg powiatowych.

§ 7. 1. Gmina corocznie do dnia 28 lutego będzie przekazywać Powiatowi sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z porozumienia.

2. Sprawozdanie będzie zawierało szczegółowy wykaz dochodów otrzymanych i pobranych tytułem zadań wynikających z porozumienia, szczegółowy wykaz wydatków i ich przeznaczenie.

3. Środki, o których mowa w § 7 i 8 niewydane w danym roku lub wydane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają przekazaniu Powiatowi w terminie, o którym mowa w ust. 1.

§ 8. Gmina z tytułu realizacji zadań objętych porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu i osób trzecich.

§ 9. Gmina w zakresie opłat i kar wynikających z realizacji zadań objętych porozumieniem wydaje decyzje i postanowienia w przedmiocie odroczenia terminu płatności, umorzenia, rozłożenia na raty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Udzielenie ulgi nie stanowi podstawy do zwiększenia dotacji.

§ 10. 1. Porozumienie zawarto na czas do 31 grudnia 2014r. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego.

2. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależytego wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.

§ 11. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Starosta


Henryk Duda


Wicestarosta


Adam Wojciech Sekściński

Wójt Gminy Grabowo


Józef Wiszowaty

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe