Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/232/2014 Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 115.520,00 zł, zgodnie
z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 107.520,00 zł, zgodnie
z Załącznikiem Nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - 23.300.316,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 21.574.147,00 zł,

b) dochody majątkowe - 1.726.169,00 zł.

2) Plan wydatków - 23.900.316,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 20.037.645,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 3.862.671,00 zł.

§ 5. Objaśnienia do uchwały stanowi Załącznik Nr 3.

§ 6. Wprowadza się zmiany w Załączniku: "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku" zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Wprowadza się zmiany w Załączniku: "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budzetu gminy na 2014 r." zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych i pożyczek w kwocie 1.268.580,00 zł,

3) na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy - 600.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.268.580,00 zł,

c) na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy - 600.000,00 zł.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/232/2014
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

8 000,00

8 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

0,00

8 000,00

8 000,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

3 788,00

3 788,00

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

4 212,00

4 212,00

Razem:

20 178 293,00

8 000,00

20 186 293,00

Rodzaj: Zlecone

Razem:

3 114 023,00

0,00

3 114 023,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/232/2014
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Razem:

250 393,00

0,00

250 393,00

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

163 000,00

47 520,00

210 520,00

01095

Pozostała działalność

143 000,00

47 520,00

190 520,00

4270

Zakup usług remontowych

108 000,00

47 520,00

155 520,00

600

Transport i łączność

4 235 221,00

- 64 020,00

4 171 201,00

60016

Drogi publiczne gminne

4 235 221,00

- 64 020,00

4 171 201,00

4270

Zakup usług remontowych

304 370,00

- 64 020,00

240 350,00

750

Administracja publiczna

2 409 431,00

- 38 500,00

2 370 931,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

38 400,00

0,00

38 400,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

5 000,00

5 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

23 400,00

- 5 000,00

18 400,00

75095

Pozostała działalność

441 508,00

- 38 500,00

403 008,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

- 38 500,00

11 500,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

186 760,00

8 000,00

194 760,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

186 760,00

8 000,00

194 760,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

75 400,00

3 788,00

79 188,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

4 212,00

4 212,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 200 324,00

55 000,00

1 255 324,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

44 000,00

50 000,00

94 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

11 500,00

21 500,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

38 500,00

38 500,00

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

30 000,00

5 000,00

35 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

5 000,00

35 000,00

Razem:

20 527 900,00

8 000,00

20 535 900,00

Rodzaj: Zlecone

Razem:

3 114 023,00

0,00

3 114 023,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/232/2014
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Objaśnienia

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8.000,00 zł na zakup wyposażenia, sprzętu i odzieży ochronnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli (Decyzja PZU z dnia 03 marca 2014 r.)

W dziale 600 - Transport i łączność - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 64.020,00 zł z przeznaczeniem na:

- remont drogi rolniczej w obrębie wsi Karpowicze - 47.520,00 zł,

- wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - 11.500,00 zł,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchowola w 2014 roku - 5.000,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna - zmniejszono plan wydatków (majątkowych) w pozycji dotyczącej zadania pn.: "Budowa budynku administracyjno - turystycznego przy Placu Kościuszki w Suchowoli" o kwotę 38.500,00 zł, ponieważ odstępuje się w 2014 roku od wykonania dokumentacji na w/w zadanie i przeznacza się na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Pozostałe wydatki na kwotę 11.500,00 zł są wydatkami bieżącymi. Kwota 50.000,00 zł zostanie zrefundowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych po przedłożeniu faktur przez Urząd Miejski w Suchowoli.

Do załącznika: "Limity wydatków na zadanie inwestycyjne w 2014 r." dodano poz. 7 "Zakup pompy pływającej Nigara" w kwocie 4.212,00 zł oraz poz. 9 "Utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej" na kwotę 38.500,00 zł.

W uchwale Nr XXXVIII/230/2014 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 21 maja 2014 r. w paragrafie 8 pkt. 2 i w paragrafie 9 pkt. 1 lit. b dokonano niepoprawnych zapisów. Nieprawidłowy zapis w w/w paragrafie polegał na zapisaniu kwoty 600.000,00 zł na spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, a powinien być wydzielony jako odrębny punkt "na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu".

Prawidłowy zapis paragrafu 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie "na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1.268.580,00 zł oraz dodanie pkt 3 "na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - 600.000,00 zł

Również w paragrafie 9 "Upoważnia się Burmistrza do": w punkcie 1 lit. b otrzymuje brzmienie: spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.268.580,00 zł oraz dodaje się lit. c "na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy" w kwocie 600.000,00 zł.

W Uchwale Nr XXXVII/219/2014 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 marca 2014 r.
w załączniku: "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2014 r. w poz. 7 został zapisany rozdział 70075 dotyczący zadania: "Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego Gmin Górnej Biebrzy" a powinien być rozdział 75075 "Pozostała działalność".


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/232/2014
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r.

L.p

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Rok rozp. - zakoń.

Wartość nakładów ogółem

Środki poniesione
do 31.12.2013 r.

Środki wynikające
z planu na 2014 r.
- ogółem

w tym:

Środki pozab.
Planowane do pozyskania z
funduszy unijnych
i innych źródeł

środki własne budżetowe

Kredyty długoterminowe

wpłaty mieszkań

Środki z budżetu państwa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

60016

Asfaltowanie dróg osiedla w Suchowoli (ul. część Sadowej), w tym:

2014

266.938,00

0,00

266.938,00

266.938,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- dokumentacja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- inspektor nadzoru

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

92109

Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Domuratach (z projektu PROW)

2014


90.000,00

0,00

46.725,00

46.725,00

0,00

0,00

0,00

43.275,00

3.

75095

Budowa budynku administracyjno - usługowo - turystycznego przy Placu Kościuszki w Suchowoli

2014-2015


11.500,00

0,00

11.500,00

11.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- dokumentacja

11.500,00

0,00

11.500,00

11.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

75412

Oddymiacz dla OSP Suchowola

2014

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

60016

Integracja 9 dróg gminnych osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego pomiędzy ulicą: Ogrodową i Targową w Suchowoli z droga krajową Nr 8 oraz droga wojewódzką Nr 670

2014
3.343.913,00

50.000,00

3.293.913,00

1.046.956,00

600.000,00

0,00

1.646.957,00

0,00

- dokumentacja

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

- inspektor nadzoru

25.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

92695

Utworzenie placu zabaw w Parku Miejskim w Suchowoli

2014


30.000,00

0,00

10.488,00

10.488,00

0,00

0,00

0,00

19.512,00

7.

75412

Pompa pływająca "Niagara"

2014

4.212,00

0,00

4.212,00

4.212,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

90004

Stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej, w tym:

2014


38.500,00

0,00

38.500,00


38.500,00

0,00


0,00


0,00


0,00


- kosiarka samojezdna

30.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- pług odśnieżny

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- rozsiewacz od naw

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RAZEM

3.790.063,00

50.000,00

3.677.276,00

1.430.319,00

600.000,00

0,00

1.646.957,00

62.787,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/232/2014
Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2014 rok

1. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.

Rozdział

Nazwa zadania

Kwota dotacji w

Nazwa jednostki

1.

60014

Przebudowa przepustu na drodze powiatowej we wsi Trzyrzecze

100.000,00

Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce

2.

80120

Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli

10.000,00

Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce

3.

85311

Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej

7.398,00

Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce

4.

92605

Dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe młodzieży z Zespołu Szkół w Suchowoli

3.000,00

Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce

5.

72095

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego (administracja samorządowa)

31.395,00

Umowa z Urzędem Marszałkowskim

6.

60078

Odbudowa drogi powiatowej Nr 1337 B na odcinku Karpowicze - Suchowola - II etap

97.000,00

Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce

7.

75075

Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego gmin Górnej Biebrzy

1.600,00

Umowa z Gminą Dąbrowa Białostocka

RAZEM

250.393,00

2. Wykaz dotacji dla instytucji kultury:

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

1.

921

Razem:

631.000,00

92109

GOKSIT w Suchowoli

520.000,00

92116

Biblioteki

111.000,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe