Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/227/2014 Rady Gminy Filipów

z dnia 10 lipca 2014r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit.h i art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r., poz. 594, poz. 654, poz.1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2013 r. poz.182, poz. 509, poz.1650, z 2014 r. poz.567, poz.598) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XV/111/2012 Rady Gminy Filipów z dnia 21 września 2012 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Filipowie (Dz.Urz.Woj.Podl. poz. 2755) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 ust.1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: ''5) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U.z 2014 r. poz. 567 z późn.zm.)".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Ireneusz Wawrzyn

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe